Påkjørsel av vilt - sykt eller skadet vilt

Ved alle påkjørsler der det har vært kontakt mellom kjøretøy og hjort, rådyr, elg, rev eller grevling er det påbudt å varsle politiet på tlf 02800. Merk stedet der dyret ble påkjørt.

Når hjortevilt, rev eller grevling er påkjørt:

1. Ved personskade gi førstehjelp/ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.

2. Ring politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen.   
 

3. Merk stedet nøyaktig der dyret ble påkjørt med et viltbånd, en plastpose, refleksvest e.l.


- Er det påkjørte viltet i live, - la det være i fred og ikke nærm deg.    

- Gå aldri etter et skadet vilt. Det vil redusere sjansene for å få avlivet det.   

- Det er svært viktig at påkjørselstedet er nøyaktig merket slik at ettersøkshunden kan settes direkte på sporet av det påkjørte dyret.

Sykt eller skadet vilt

Hvis du ser eller kommer over sykt eller skadet vilt:

Er dette hjort, rådyr, elg, rev eller grevling ringes politiet på tlf. 02800 som setter over deg over til kommunens ettersøksjeger som er på vakt. 

Er dette småvilt, f.eks. fugl, gnagere o.l. , unntaksvis rev og grevling, hjelper du best med å avlive dyret selv dersom:   
- dyret er hardt skadd,   
- du har et egnet redskap for avliving    
- du vet hvordan du skal avlive dyret forsvarlig.

Dersom du ikke avliver småviltet selv skal du enten:   
- Frakte dyret til veterinær, som avliver dyret uten at det koster deg noe, eller   
- Ringe politiet på tlf 02800.

Hva skjer etter innmelding av viltpåkjørsel?

1. Er viltet i live ringer politiet til en av kommunens ettersøksjegere.

2. Vanligvis setter politiet deg over til ettersøksjegeren som spør deg om påkjørselstedet og annen informasjon for å kunne utføre ettersøket etter det påkjørte dyret på en best mulig måte.

3. Dersom politiet ikke setter deg over til ettersøksjegeren, - vær tilgjengelig på telefon etter påkjørselen.

- Er viltet dødt varsler politiet Vegtrafikksentralen som varsler videre til vegeieren som sender ut mannskap for å hente dyret.

- Du skal ikke ta med deg påkjørt vilt. Det vil medføre mye ekstra ressursbruk med leting for de som er kalt ut for å hente dyret.

Skade på bilen?

Meld fra til forsikringsselskapet ditt om viltpåkjørselen dersom det er skade på bilen. Vanligvis er det ikke bonustap og egenandel ved bruk av kaskoforsikring ved en viltpåkjørsel, men dette kan variere mellom forsikringsselskapene. Politiet loggfører opplysningene du gir når du melder fra om viltpåkjørselen. Forsikringsselskapet henter ut disse opplysningene fra politiloggen. 

Ha merkebånd i bilen

Merkebånd får du på bensinstasjoner i kommunen og på kommunens servicekontor. Vi anbefaler at du har noen liggende i bilen. 

Noen råd for å unngå påkjørsel av vilt:

Grupper av dyr   
Hjortevilt holder ofte sammen i små flokker. Ser du ett dyr krysse veien, er det derfor sannsynlig at det kommer flere. Senk farten og se om det kommer flere dyr. Det viktig at du ikke blir så fokusert på det ene dyret du har unngått, at du i stedet treffer det neste dyret som krysser veien.

Økt hastighet gir flere ulykker   
Antallet viltpåkjørsler øker, og høyere hastighet på veiene er en medvirkende årsak. Kjører du i 70 kilometer i timen i stedet for 80, minsker risikoen for ulykker med 50 prosent, viser tall fra Transportøkonomisk institutt.

Vær oppmerksom ved grålysning og solnedgang   
De fleste ulykkene skjer fra kl 06-10 på morgenen og fra kl 18-01 på kvelden. Vær derfor spesielt oppmerksom og senk gjerne farten litt i disse periodene.

Lovverket om bilførerens plikter ved viltpåkjørsler:

Vegtrafikkloven § 12. Plikter ved trafikkuhell   
Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede.

Dyrevelferdsloven § 4. Hjelpeplikt   
Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret, avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

Informasjonspakke om viltpåkjørsler til kjøreskolene

Utsendt brev til kjøreskolene på Nordmøre og i Romsdal (PDF, 362 kB)   
Påkjørsel av vilt - hva gjør jeg? (PDF, 575 kB)