Lån og tilskudd til boligformål

Husbanken har flere virkemidler som kan bistå innbyggere med boligetablering ved både kjøp og bygging av bolig. Det er kommunene som administrerer ordningen på vegne av Husbanken. Servicekontoret har denne funksjonen i Averøy.

Startlån

Startlån kan bidra til at husstander med boligetableringsproblemer får mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Ordningen er målrettet mot personer med langvarige bolig- og finansieringsproblemer. Boligen det gis lån til skal være nøktern, egnet og rimelig i forhold til antall beboere og lokalt prisnivå. Søknadsfrist: Fortløpende
Mer informasjon om startlån og elektronisk søknadsskjema

Boligtilskudd for tilpasning av bolig

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger. Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.
Søknadsfrist: Fortløpende. 

Boligtilskudd til etablering i egen bolig

Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig.
Tilskuddet kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig og til refinansiering. Tilskuddet kan gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig.
Søknadsfrist: Forløpende.

Prosjekteringstilskudd

Husstander som har behov for spesialtilpassing av boligen, f.eks. som følge av en funksjonshemming hos ett av medlemmene av husstanden, kan søke Husbanken om tilskudd til prosjekteringsbistand. Husbanken dekker utgifter på inntil kr 20.000 i tilskudd til prosjektering. I særskilte tilfelle kan en søke høyere tilskudd. Kommunens ergoterapeut er kontaktperson.
Søknadsfrist: Fortløpende.