Eldre og rus

Hjemmetjenesten og NAV samarbeider om å hjelpe eldre og/eller pårørende som har problemer med rus. Det er viktig at du har et bevisst forhold til egen alkoholbruk, og at du er tidlig ute med å oppsøke bistand hvis du opplever eget eller andres forbruk som problematisk.

Hva kan NAV og hjemmetjenesten bidra med?

I kommunen er det ansatte med bred kompetanse som kan bistå ut ifra ulike behov for deg som pårørende eller pasient.

Tjenester:

- Vurdering av hjelpebehov

- Veiledningssamtaler

- Kartleggingsverktøy for alkohol og  

   legemiddelmisbruk

- Støttesamtaler for pårørende

- Henvisning til nødvendig helsehjelp

Hvordan ta kontakt med oss?

Du kan selv snakke med hjemmetjenesten i kommunen hvis du ønsker bistand fra oss. Du kan også ta kontakt direkte med ruskonsulent på NAV-kontoret eller leder for hjemmetjenesten. Vi har taushetsplikt, og informasjon som kommer frem i samtalen behandles fortrolig. 

Pårørende til personer med alkoholproblemer?

Som pårørende kan du melde inn bekymring til det kommunale hjelpeapparatet, hvis du opplever at dine nærmeste har problemer med misbruk av alkohol eller legemidler. Hjelpeapparatet vil da vurdere meldingen og ta opp dette med vedkommende. 

Som pårørende har du rett til tilbakemelding når det kommunale tjenesteapparatet har foretatt ei vurdering i saken.