Husdyrgjødsel

Spredning av gjødselvarer av organisk opphav, det vil si husdyrgjødsel, er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre husdyrgjødsel på snødekket eller frossen mark.

Så tidlig i vekstsesongen som mulig

Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites. I følge kommunal forskrift skal dette gjøres senest innen 1. oktober.

Det er viktig å disponere bruk og lagring av husdyrgjødsel ut fra spredetidene. I ordningen Regionalt miljøtilskudd kan det søkes om tilskudd til tidlig spredning av husdyrgjødsel dersom all husdyrgjødsel på bruket blir kjørt ut før 10. august. For å få dette tilskuddet, kan man heller ikke kjøre ut husdyrgjødsel for nedpløying etter 10. august.

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav har også krav til spredeareal og gjødseldyrenheter. Hensikten med spredearealkravet er å tilpasse tilførselen av næringsstoffer til plantenes behov og begrense mulighetene for avrenning og utvasking av næringsstoffer. Det er tatt utgangspunkt i et krav om maksimum 14 kg fosfor pr. 4 dekar. Dette tilsvarer om lag den årlige mengden fosfor som skilles ut fra en melkeku (=en gjødseldyrenhet, GDE).

Kommunal godkjenning

Ved nybygg, utvidelse og utbedring av gjødsellager skal kommunen godkjenne plan før arbeidet kan gjennomføres. Lagringskapasiteten for husdyrgjødsel skal være minimum 8 måneder.