Bruk av plantevernmidler i skog og utmark, i kantsoner og åkerholmer

Spredning av plantevernmidler i kantsoner og på åkerholmer er i utgangspunktet forbudt. Kommunen kan likevel etter søknad gi tillatelse dersom det er et ledd i skjøtselen av kulturlandskapet

Før det brukes plantevernmidler i skog og utmark må det sendes melding til kommunen. Tiltak i områder større enn 15 dekar er søknadspliktige.

Skjema for søknader og meldinger til kommunen (skog, utmark, kantsoner og åkerholmer)