SMIL - spesielle miljøtiltak i jordbruket

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. 

Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og å redusere forurensningen fra jordbruket. Det er et vilkår at tiltaket gjennomføres på en landbrukseiendom i drift, og at det foregår en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på landbrukseiendommen. Både eier og eventuell leier av landbrukseiendommen kan søke om tilskudd til SMIL-tiltak.

Kulturlandskapstiltak kan være skjøtsel, vedlikehold eller istandsetting av kulturmark, kulturminner og kulturmiljøer, med følgende formål:

  • Ivareta biologisk mangfold og gammel kulturmark
  • Tilrettelegge for større tilgjengelighet og opplevelser i landskapet, og holde verdifulle områder åpne
  • Ivareta kulturminner og kulturmiljøer, inkludert verneverdige bygninger.

Forurensningstiltak er tiltak som skal redusere risikoen for erosjon fra jordbruksarealer og i vannløp, redusere avrenning av næringsstoffer fra jordbruksarealer eller redusere forurensende utslipp fra jordbruket til jord, luft og vann, og kan omfatte blant annet:

  • Utbedring av hydrotekniske anlegg, herunder graving av åpne kanaler til erstatning for lukka avløp, og avskjæringsgrøfter mot skog og utmark
  • Fangdammer, andre økologiske rensetiltak og miljøplantinger
  • Særskilte bygningsmessige miljøtiltak i tilknytning til eksisterende driftsbygning eller driftsopplegg.

Det er utarbeidet egne retningslinjer for bruk av SMIL-tilskudd i Averøy. 
Retningslinjene finner en her  (PDF, 312 kB)

I 2023 har Averøy kommune fått tildelt en ramme på 250 000 kroner til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Søknadsfristen for å søke om SMIL-tilskudd i Averøy er satt til 1.april 2023.

Søknadsskjema og regelverk finnes på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet

For mer informasjon kan du kontakte med landbruksrådgiver Gunn Sissel Gjersvik (Hustadvika kommune)
 

Søknaden sendes:

Det er ikke lenger mulig å søke om SMIL-tilskudd på papirskjema. Nå skal søknader sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.