SMIL - spesielle miljøtiltak i jordbruket

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. 

Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og å redusere forurensningen fra jordbruket. Det er et vilkår at tiltaket gjennomføres på en landbrukseiendom i drift, og at det foregår en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på landbrukseiendommen. Både eier og eventuell leier av landbrukseiendommen kan søke om tilskudd til SMIL-tiltak.

Kulturlandskapstiltak kan være skjøtsel, vedlikehold eller istandsetting av kulturmark, kulturminner og kulturmiljøer, med følgende formål:

  • Ivareta biologisk mangfold og gammel kulturmark
  • Tilrettelegge for større tilgjengelighet og opplevelser i landskapet, og holde verdifulle områder åpne
  • Ivareta kulturminner og kulturmiljøer, inkludert verneverdige bygninger.

Forurensningstiltak er tiltak som skal redusere risikoen for erosjon fra jordbruksarealer og i vannløp, redusere avrenning av næringsstoffer fra jordbruksarealer eller redusere forurensende utslipp fra jordbruket til jord, luft og vann, og kan omfatte blant annet:

  • Utbedring av hydrotekniske anlegg, herunder graving av åpne kanaler til erstatning for lukka avløp, og avskjæringsgrøfter mot skog og utmark
  • Fangdammer, andre økologiske rensetiltak og miljøplantinger
  • Særskilte bygningsmessige miljøtiltak i tilknytning til eksisterende driftsbygning eller driftsopplegg.

I 2024 har Averøy kommune fått tildelt en ramme på 350 000 kroner til spesielle miljøtiltak i jordbruket. 

Det er utarbeidet egne retningslinjer for bruk av SMIL-tilskudd i Averøy.  
Retningslinjene finner du her 

Søknader saksbehandles basert på vedtatt retningslinje for prioritering og tilskuddssats for de ulike tiltakstypene. 

Søknadsfristen for å søke om SMIL-tilskudd i Averøy er satt til 1.april 2024.

Mer informasjon om ordningen, bestemmelser om hvem som kan få tilskudd og hvilke tiltak som er berettiget tilskudd, samt om hvilke vilkår som må være oppfylt finner du på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet

Søknadsskjema

Digitalt søknadsskjema (lenke til skjema på sidene til Landbruksdirektoratet)