SMIL - spesielle miljøtiltak i jordbruket

SMIL- midler er tilskudd som kan gis til foretak som vil gjennomføre miljøtiltak på en landbrukseiendom. 

Søknadsfristen i Averøy er 15. mars 2019. 

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensning fra jordbruket. Tilskuddene skal gå til tiltak utover det som blir forventet ivaretatt gjennom vanlig jordbruksdrift. Hver kommune har egne retningslinjer for tildeling av SMIL-tilskudd, der det tas utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger.

Kulturlandskapstiltak er tiltak som, ved skjøtsel, vedlikehold og istandsetting:

  • varetar biologisk mangfold og gammel kulturmark, og som tilrettelegger for økt biologisk mangfold
  • tilrettelegger for større tilgjengelighet og opplevelser i landskapet, og som holder verdifulle områder åpne
  • ivaretar kulturminner og kulturmiljøer, inkludert verneverdige bygninger.

Forurensningstiltak er tiltak som skal redusere risikoen for erosjon på jordbruksarealer og i vannløp, redusere avrenning av næringsstoffer fra jordbruksarealer eller redusere forurensende utslipp fra jordbruket til jord, luft og vann, og kan omfatte blant annet:

  • utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg, herunder graving av åpne kanaler til erstatning for eksisterende lukka avløp, og avskjæringsgrøfter mot skog og utmark
  • fangdammer, andre økologiske rensetiltak og miljøplantinger
  • tiltak som reduserer risiko for tap av plantevernmidler
  • særskilte bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygning eller driftsopplegg

I 2019 har Averøy en ramme på 210 000 kroner til fordeling

Retningslinjene for SMIL i Averøy finner en her  (PDF, 312 kB)

Søknadsskjema og regelverk finnes på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet

For mer informasjon kan du kontakte med landbruksrådgiver Magna Bergem
 

Søknaden sendes:

Det er ikke lenger mulig å søke om SMIL-tilskudd på papirskjema. Nå skal søknader sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

Kontaktinformasjon

Magna Bergem
Rådgiver landbruk
E-post
Telefon 71 51 35 52

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy