SMIL - spesielle miljøtiltak i jordbruket

SMIL- midler er tilskudd som kan gis til foretak som vil gjennomføre miljøtiltak på en landbrukseiendom. 

Søknadsfristen i Averøy er 1. mars. 

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensning fra jordbruket. Tilskuddene skal gå til tiltak utover det som blir forventet ivaretatt gjennom vanlig jordbruksdrift. Hver kommune har egne retningslinjer for tildeling av SMIL-tilskudd, der det tas utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger.

Kulturlandskapstiltak er tiltak som, ved skjøtsel, vedlikehold og istandsetting:

  • varetar biologisk mangfold og gammel kulturmark, og som tilrettelegger for økt biologisk mangfold
  • tilrettelegger for større tilgjengelighet og opplevelser i landskapet, og som holder verdifulle områder åpne
  • ivaretar kulturminner og kulturmiljøer, inkludert verneverdige bygninger.

Forurensningstiltak er tiltak som skal redusere risikoen for erosjon på jordbruksarealer og i vannløp, redusere avrenning av næringsstoffer fra jordbruksarealer eller redusere forurensende utslipp fra jordbruket til jord, luft og vann, og kan omfatte blant annet:

  • utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg, herunder graving av åpne kanaler til erstatning for eksisterende lukka avløp, og avskjæringsgrøfter mot skog og utmark
  • fangdammer, andre økologiske rensetiltak og miljøplantinger
  • tiltak som reduserer risiko for tap av plantevernmidler
  • særskilte bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygning eller driftsopplegg

I 2018 har Averøy en ramme på 200 000 kroner til fordeling
 

 

Retningslinjene for SMIL i Averøy finner en her  (PDF, 312 kB)


Søknadsskjema og regelverk finnes på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet

For mer informasjon kan du kontakte jordbrukssjef  Kari Vik

 

Søknaden sendes:

Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY eller
på e-post: post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Magna Bergem
Rådgiver landbruk
E-post
Telefon 71 51 35 52

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy