Tilskudd til drenering

Kommunen får hvert år tildelt midler som skal brukes som tilskudd til drenering av vassjuk innmark. Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord som har potensiale for økt avling, samt å redusere faren for erosjon og avrenning av næringsstoffer til vassdrag og sjø.

God drenering av jorda er viktig for å kunne øke matproduksjonen. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. Drenering av vassjuk jord er også et godt klimatiltak.

Det kan tildeles inntil 4 000 kroner per dekar i tilskudd til systematisk grøfting av jordbruksareal. Ved annen grøfting kan det gis inntil 61 kr pr løpemeter grøft, begrenset oppad til 4 000 kroner per dekar berørt areal.

I jordbruksoppgjøret 2023 ble det enighet om å endre praksis fra at ubrukt midler kunne overføres mellom år, til at Statsforvaltere i 2024 kun har årlig ramme å fordele på kommunene. Det betyr at kommunene nå har mindre disponible midler enn før. 

I 2024 har Averøy kommune fått tildelt en tilskuddsramme på 120 000 kroner til drenering, mot 300 000 kroner i 2023. Statsforvalteren har formidlet at det blir gjennomført omfordelinger i løpet av året av inndratte midler for prosjekter som ikke gjennomføres innen arbeidsfristen. Søkere må derfor være forberedt på at ev. innvilgning av tilskudd kan dra ut i tid dersom vi ikke har disponible midler tilgjengelig. Det vil bli forsøkt å holde søkere orientert dersom det skjer.

Søknader prioriteres etter søknadsdato så lenge tiltaket er berettiget tilskudd. 

Mer informasjon om ordningen, bestemmelser om hvem som kan få tilskudd og hvilke tiltak som er berettiget tilskudd, samt om hvilke vilkår som må være oppfylt finner du på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet (lenke)

Søknadsskjema

Digitalt søknadsskjema (lenke til skjema på sidene til Landbruksdirektoratet)