Tilskudd til drenering

Kommunen får hvert år tildelt midler som skal brukes som tilskudd til drenering av vassjuk innmark. Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord som har potensiale for økt avling, samt å redusere faren for erosjon og avrenning av næringsstoffer til vassdrag og sjø.

God drenering av jorda er viktig for å kunne øke matproduksjonen. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. Drenering av vassjuk jord er også et godt klimatiltak; forskning tyder på at godt drenert jord slipper ut betydelig mindre lystgass (N2O) enn vannmetta jord. Lystgass er en sterk drivhusgass.

Det kan tildeles inntil 2 500 kr pr daa i tilskudd til systematisk grøfting av jordbruksareal. Ved annen grøfting kan det gis inntil 38 kr pr løpemeter grøft.

I 2023 har Averøy kommune fått tildelt en tilskuddsramme på 250 000 kr til drenering..

Søknadsfrist for å søke om tilskudd til drenering er 1.april 2023.

Du kan lese mer om ordningen på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet
Der finner du også lenge til det elektroniske søknadsskjemaet.

For mer informasjon kan du kontakte landbruksrådgiver Gunn Sissel Gjersvik (Hustadvika kommune)
 

Søknaden sendes:

Det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd til drenering på papirskjema, nå skal søknader sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

Kontaktinformasjon

Gunn Sissel Gjersvik
Rådgiver (Hustadvika kommune)
E-post
Telefon 99 10 93 21

Averøy kommune kjøper tjenester (midlertidig) fra Hustadvika kommune innenfor fagfeltet landbruk

Jermund Vågen
Landbrukssjef (Hustadvika kommune)
E-post
Telefon 97 57 07 99

Averøy kommune kjøper tjenester (midlertidig) fra Hustadvika kommune innenfor fagfeltet landbruk

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy