Etablerer psykisk helseteam for barn og unge

Averøy kommune jobber for god psykisk helse i befolkningen og dette arbeidet blir lagt merke til både regionalt og nasjonalt. Statsforvalteren i Møre og Romsdal har gitt kommunen tilskudd til styrking av tilbudet til barn og unge gjennom etablering av psykisk helseteam, et lavterskeltilbud som både skal forebygge og følge opp når det er nødvendig.

- Dette har vi jobbet systematisk med, sier familieveileder Laila Hauknes Thomassen og viser fram modellen (se nederst på siden) for hvordan psykisk helseteam skal være sentralt i laget rundt barn, unge og deres familier. Forebygging er å komme tidlig inn og tettere på barna - i barnehagen og i skolen, en undrende tilnærming til barnets utfordring. Psykisk helseteam skal kartlegge og koordinere den tverrfaglige innsatsen, slik at hjelpen vi gir blir til barnets beste, sier hun.

Kommunepsykolog Hektor Hovgaard, familieveileder Laila H, Thomassen og koordinator Marte R. Vassli går i bresjen for etablering av psykisk helseteam for barn og unge

Familieveilederen ser fram mot samarbeidet med teamet. Vi blir på mange måter et to-spann, sier hun. 

God kartlegging og samhandling

Koordinator Marte Vassli ser også fram til når dette teamet er på plass og samarbeidet starter. Marte koordinerer mange av tjenestene rundt barn og unge og har ansvar for de som har individuelle planer. 

- Med den samarbeidsmodellen vi har utarbeidet kan vi komme tidligere inn med tiltak, få bedre kunnskap og tette gap der vi i dag ser vi har svakheter. Det er viktig med god kartlegging, dokumentasjon, samhandling og gode koordinerte tiltak, sier hun. Psykisk helseteam blir døren inn til det laget vi skal bygge rundt barnet og familiene.

Fra venstre helsesykepleier Elise Schalde, psykolog Hektor Hovgaard, ledende helsesykepleier Oddrun Hoset, koordinator Marte Vassli, familieveileder og sosialkurator Trude Jonassen.

Forebygging, forebygging, forebygging, 

sier kommunespykolog Hektor Hovgaard som også gleder seg over tilskuddet til etablering av psykisk helseteam. Han viser til det gode planarbeidet som ligger til grunn for flere lavterskel og forebyggende tiltak i kommunen. 

Skolehelsetjenesten er styrket med en stilling, utvidet stillingsressurs for jordmor og 100 % stilling som familieveileder. På ungdomsskolen er arbeidet med Robust ungdom godt innarbeidet i skolehverdagen og et tilsvarende arbeid er nå i gang på barneskolene. Foreldrestøttende tiltak gjennom International Child Development Program (ICDP) og kurs/kompetanseheving for ansatte som jobber med barn og unge. 

- Vi skal hindre at ulike vansker får utvikle seg, bruke den kompetansen vi har i egen organisasjon og også henvise videre når det er nødvendig, sier Hektor.

Nå er vi i gang med å lage stillingsbeskrivelser - arbeidsoppgaver og kompetansekrav for de som skal inngå i teamet. Dette blir et nytt og spennende tilbud, som både vi og statlige myndigheter har forventninger til. Ikke minst vil det være bra for barn og unge og for god oppvekst i kommunen vår, sier kommunepsykologen.

Samhandlingsmodell for psykisk helseteam for barn og unge (PDF, 63 kB)