Høring - Lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Saken gjelder forslag til ny felles lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

Høringsfrist: 1.november 2023

Saken er forberedt av administrasjonen i Nordmøre interkommunale brann og redningstjeneste, NIBR.
Forskriften må behandles politisk i alle kommunene, og publiseres etter vedtak i Norsk Lovtidend. 


Kommuners adgang til å kreve inn feie- og tilsynsgebyr er hjemlet i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

https://www.smola.kommune.no/handlers/bv.ashx/id8929395-358e-4349-99d8-5ed038ce00ce/w167/k94b474116bed/nibr-1-logo.png

Selvkostprinsippet
Feie- og tilsynsgebyrer skal følge selvkostprinsippet, det vil si at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes inn gjennom de gebyrene som abonnentene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. Over- eller underskudd i det enkelte år skal henholdsvis avsettes til eller trekkes fra bundne driftsfond. Avsatt overskudd fra det enkelte år tilbakeføres til abonnentene i form av lavere årsgebyr i løpet av en femårsperiode. Tilsvarende vil fremførbare underskudd dekkes inn over årsgebyret i løpet av en tilsvarende femårsperiode. Dette er i tråd med generasjonsprinsippet innenfor selvkost. Feie- og tilsynsgebyr kan ikke benyttes til å finansiere andre deler av kommuneforvaltningen.

Forslag til ny forskrift for feie- og tilsynsgebyr
I forslaget til ny feie- og tilsynsforskrift blir det foreslått at eier av byggverket med ett eller flere fyringsanlegg skal betale et årlig gebyr for feie- og tilsynstjenesten, uavhengig av om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke. For å få fritak fra gebyrplikt må det være en fysisk adskillelse av ildstedet fra skorstein/røykkanal.

Det er kommunestyret som årlig fastsetter gebyrene, og satsene kommer frem av gebyrregulativet. Det beregnes et årlig gebyr som er uavhengig av om det faktisk er utført feiing eller tilsyn. Et årlig gebyr og ikke at faktisk utført feiing eller tilsyn utløser gebyr, sikrer en forutsigbar årlig inntekt til kommunen og redusert følsomhet for gebyrsvingninger som følge av varierende selvkostresultat.
I tråd med selvkostprinsippet skal gebyret dekke kommunens utgifter til både feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Gebyret som betales fastsettes etter en risikovurdering av hvert enkelt anlegg.


Det er lagt opp til at gebyret kan innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført ved to tilfeller:

  1. Brannforebygger ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig.
  2. Brannforebygger etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til fyringsanlegget.
     

Dokumenter i saken:

Rammene for kommuners feie- og tilsynsgebyr skal fastsettes i lokal kommunal forskrift.
Forskrift om brannforebygging fastsetter de overordnede rammene for feiing og feietilsyn. Forskriften trådte i kraft 1. Januar 2016, og erstatter tidligere sentral forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn fra 2002.
Den nye sentrale forskriften innebærer at feiing og tilsyn av fyringsanlegg skal gjennomføres etter behov. Byggverk inkluderer nå også fritidsboliger. Tidligere var det eier av fritidsboligen som var ansvarlig for at nødvendig feiing og tilsyn ble utført. Fra 2016 er dette kommunens ansvar.

 

Høringsfristen er som nevnt 01.11.23.

Eventuelle merknader framsettes skriftlig og sendes:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no