Kart og eiendomsinformasjon

Det er mange muligheter for å finne WEB-basert kart- og eiendomsinformasjon for Averøy. Her er noen av dem:


ORKidé-kart

Enkelt kart   
GeoInnsyn er en rask og enkel innsynsløsning for PC og mobile enheter med tilgang til bl.a. kommunale planer, byggesaker og eiendomsinformasjon.

NB! Lenkene mellom GeoInnsyn og kommunens planregister er midlertidig brutt. Dersom det er oppslag i våre reguleringsplaner og/eller kommuneplaner dere søker så må dere gå direkte til vårt planarkiv på arealplaner.no

Enkel brukerveiledning (PDF, 2 MB) for å finne fram til reguleringsplaner og plandokumenter i GeoInnsyn.  

Avansert kart  
WebInnsyn er en innsynsløsning med flere verktøy og kartlag. Denne løsningen er mest beregnet for profesjonelle og spesielt interesserte brukere som er ute etter mer fyldigere informasjon. I denne løsningen kan en sette sammen sitt eget kart i menyen til venstre ved å slå av og på det enkelte kartlag.  

Begge de overnevnte kartløsningene er en del av WebInnsyn som en felles kartløsning for 12 kommuner på Nordmøre og Romsdal som er kommet i stand gjennom samarbeidet i ORKidé. Her legger kommunene fortløpende ut det de har av oppdatert kartdata. Du kan søke på kommune, stedsnavn, adresser eller gnr/bnr og informasjonspunkt som skoler, barnehager, helse, kirker, verneområder, badeplasser og idrettsanlegg.  

Veiledning om bruk av tjenesten finner en ved å velge knappen "?" oppe til høyre ovenfor kartbildet som kommer opp når en har valgt innsynsløsning.

Kommunens planregister

Arealplaner.no er kommunens digitale planregister. Det gir innsyn i hvordan arealene i kommunen kan benyttes.

Planregisteret er et fagregister for å holde orden på gjeldende arealplaner, omriss av nye planforslag, dispensasjoner, endringer med mer, som skal gi saksbehandlere, eksterne aktører og publikum innsyn på en enkel måte.

Mer om arealplaner.no

Andre kart og innsynsløsninger

Gårdskart på Internett. Tjenesten henter informasjon om hvilke gårds- og bruksnr som inngår i en landbrukseiendom direkte fra Landbruksregisteret (Statens landbruksforvaltning) og eiendomsgrenser direkte fra Matrikkelen (kommunene og Statens kartverk). Markslagskart (AR5) hentes fra Skog og landskaps kopibase. Kvaliteten og dekningen av kartgrunnlaget varierer fra kommune til kommune, og oppdatering av kartgrunnlaget pågår kontinuerlig.  
Tjenesten er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men åpen for alle.

Kilden er Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) sin hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett. I Kilden er datasettene sortert i fem fagområder: Arealinformasjon (som vises ved oppstart), Landskap, Jordsmonn, Reindrift og Skogportalen. Brukeren velger selv fagområde og deretter hvilke kartlag som skal vises og i hvilken rekkefølge.  

Norge i bilder kan du søke etter, finne informasjon om og få tilgang til ortofoto (flybilder) i hele Norge. De siste bildene over Averøya er fra mai 2016.  

Gislink er en samordnet kart- og fagdatatjeneste til bruk i lokal og regional forvaltning og for publikum. GisLink er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Møre og Romsdal fylke.  
Løsningen gir tilgang til kart og faginformasjon. Grunnkartene i GisLink er landsdekkende.  

Norgeskart er Kartverkets åpne og gratis kartløsning. Eventuelle unntak vil bli klart opplyst der dette er aktuelt. Utskrift er kun til privat bruk.

Høydedata og terrengmodeller. Her finner du gratis detaljerte høydedata og terrengmodeller for landområdene. Nettsted er utviklet av Statens Kartverk.  De frigitte dataene inngår i prosjektet Nasjonal detaljert høydemodell og samles inn med fly eller helikopter påmontert laserskannere. Datasettene har en punkttetthet på 2 punkter per kvadratmeter, enkelte steder enda høyere punkttetthet.    

SeEiendom er Kartverkets nettløsning for å vise informasjon fra matrikkelen – Norges offisielle eiendomsregister.  
Se eiendom består både av et søkefelt og et generelt bakgrunnskart. Når du zoomer inn, vises eiendomsgrenser fra matrikkelen. Ved å søke fram eller klikke på en eiendom vil man se mer informasjon om eiendommen. Du kan søke etter stedsnavn, adresser og eiendommer i hele Norge. Matrikkelloven stiller strenge krav til hva slags informasjon som kan være allment tilgjengelig, blant annet inneholder matrikkelen informasjon hentet fra andre registre som ikke skal utleveres. ”Se eiendom” vil derfor ikke kunne vise informasjon som personopplysninger og hjemmelshavere.  

SePlan er Kartverkets kartløsning med oversikt over kommunale arealplaner. SePlan inneholder kopi av data fra kommunenes digitale planregistre. Innholdet er derfor avhengig av at kommunene har gjort sine data tilgjengelig i den nasjonale geografiske infrastrukturen.  
De nyeste dataene vil alltid være å finne hos kommunen.  

Kystinfo er Kystverkets kartløsning. Her finner du sjøkart, landkart, satellittbilde og ortofoto for hele Norge. Sammen med relevant temainformasjon som farleder, navigasjonsinstallasjoner, verneområder, ankringsområder osv. Det kan søkes på adresser, gnr/bnr, stedsnavn, kommune og koordinater for hele landet. Kartbildene kan lagres i PDF og vanlig bildeformat i definerte utskriftsmaler. Du kan også sende kartbilder direkte på e-post eller sende en link til et aktuelt kartbilde.  

På Fiskeridirektoratets kartløsning finner du også sjøkart, landkart, satellittbilder og ortofoto for hele landet som kan vises sammen med temadata fra Fiskeridirektoratet og andre offentlige etater med ansvar i kyst- og havområder. Lag ditt eget kart og velg visning av ønskete data fra temalisten på høyre side. Informasjon om ulike aktive tema finner du i høyre marg. Du kan søke på kommune, stedsnavn, adresser eller gnr/bnr for hele landet. Kartbildene kan lagres i PDF og vanlige bildeformat i definerte utskriftsmaler. Du kan også sende kartbilder direkte på e-post eller sende en link til et aktuelt kartbilde.

BarentsWatch Gjennom en rekke tjenester og systemer samle, utvikler og deler dette nettstedet informasjon om norske kyst- og havområder som bølgevarsel, fiskehelse, fiskeinfo og NAIS (posisjon for skip i norske farvann)

Kulturminnesøk er en nettside hvor du finner informasjon om kulturmiljøer, kulturminner og landskap. I Kulturminnesøk finner du over 220.000 objekter. Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Her finner du alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Dra på kulturminnejakt i hele Norge, og utforsk kulturminnene rundt hjemstedet ditt. Kulturminnesøk driftes av Riksantikvaren og baserer seg på data fra kulturminnedatabasen Askeladden, samt bidrag fra brukere over hele landet.

Miljøstatus-kartet  (Miljøatlas) gir deg kvalitetssikret offentlig miljøinformasjon med omlag 200 karttema fra mange dataleverandører. Du finner enkelt geografisk plassering og detaljert informasjon om arter og naturområder, kulturminner, forurensning, støy og mye annet i hele Norge, inkludert Svalbard. Kartene gir deg siste oppdatering fra datakilden, men oppdateringsfrekvens varierer. Du finner detaljer om kartene sammen med tegnforklaringen.

Naturbase gir deg kartfesta informasjon om utvalgte natur og friluftslivsområder. Kartet er nyttig for blant annet kommunale planleggere, konsulenter, grunneiere og lokalt reiseliv

Norges vassdrags- og energidirektorat Kart og geografiske fagdata fra NVEs kartkatalog. Inneholder bl.a. tema som flom- og skredfare.

Se havnivå i kart visualiserer områder som kan bli berørt av havnivåstigning og ekstreme vannstandsnivåer. Det tatt høyde for landheving. Verktøyet er et hjelpemiddel for å identifisere risikoområder i kystsonen.

Sjøkart Lenke til sjøkart som bakgrunnskart i Norgeskart

Historiske kart Lenke til det historiske kartarkivet til Kartverket. Her finns det tusenvis av historiske kart som kan lastes ned gratis.

Statens vegvesen har en samleside med reiseinformasjon som bl.a. inneholder lenker til ruteplanlegger og veikart.  

NAF (Norges Automobil-Forbund) har en reiseplanlegger  basert på Googles teknologi.  

Morotur er en kartportal for fotturer, sykkelturer, skiturer og padleturer i Møre og Romsdal. Her kan en finne turmål for hele familien på 4 forskjellige nivå og turtyper. En kan velge mellom alt fra lette fotturer til krevende ski- og sykkelturer.

Stikk UT! er en felles turkassetrim for Møre og Romsdal med 381 turer i 30 av fylkets kommuner. Stikk UT!-sesongen varer fra 1. mai til 31. oktober. På hvert av turmålene finnes det en turbok hvor du kan skrive navnet ditt og en kode som kan registreres.  

Rodekart: Her finne en de rodekart som ble utarbeidet og brukt i forbindelse med TV-aksjonen 2016

Ledige boligtomter i Averøy - Kommunale og private. Oversikten viser hvor i kommunen boligfeltene ligger og gir informasjon om hvor en kan henvende seg for å få nærmere opplysninger om de enkelte tomtene.

Gamle stedsnavn: Det ble i sin tid gjort en del registreringer av stedsnavn etc. Disse navna er visualisert i kart som dere finner her: https://www.fylkesatlas.no/stadnamn_alle   
Åpne lenken og zoom dere inn på det aktuelle området. 

Artikkelliste