HØRING om nye retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til SMIL og tiltak i beiteområder

Høringen gjelder forslag til nye retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd av SMIL-midler og for tilskudd til tiltak i beiteområder for perioden 2024-2027

Over jordbruksavtalen er det avsatt egne investeringsmidler til særskilte tiltak i landbrukets kulturlandskap. Regelverket for ordningene Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og Tilskudd til tiltak i beiteområde slår fast at kommunene skal lage ei lokal målsetting og prioritering. 

De lokale retningslinjene for målsetningene og prioriteringene skal kommunen utarbeide i samråd med faglag og statsforvalter. 

Landbrukskontoret i Hustadvika har på vegne av Averøy kommune laget forslag nye retningslinjer for Averøy for perioden 2024-2027 for de to ordningene. Det er disse retningslinjene som nå er lagt ut på høring.

Begge retningslinjene er lagt inn i et samledokument:

Høringsfristen er 22.03.24

Eventuelle merknader sendes landbrukskontoret i Hustadvika:
Hustadvika kommune, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen
eller på e-post: postmottak@hustadvika.kommune.no


Averøy kommune har for 2024 fått tildelt 20 000 kroner for tiltak i beiteområde.

Mer informasjon og årets tilskuddsramme for SMIL ligg ute på SMIL - spesielle miljøtiltak i jordbruket - Averøy kommune (averoy.kommune.no).