Kartlegging av turstier i og rundt Bruhagen

I Averøy er vi nå i gang med arbeid opp mot plan for friluftslivets ferdselsårer. Planen skal identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv. Sommeren 2022 setter vi et spesielt fokus på området Bruvoll-Bruhagen. Dette gjøres i nært samarbeid med kunnskapsrike frivillige entusiaster fra nærmiljøet og representanter fra Bruvoll bygdalag og Gammelfossens venner.   

Arbeidsgruppa planlegger rutekartlegging - Klikk for stort bildeTurer i Bruvoll-Bruhagenområdet. R.S. Berthinussen På kryss og tvers i og rundt Bruhagen

Hvor går du på tur når du går ut fra døra di? Hvor går stien fra Bruhagen sentrum til Lomtjønna? Finnes det ei fin joggeløype, ei rundløypa på 4-5 km.? Hvor går jeg når jeg skal på tur til Klimpan? Og hvor i alle dager er badeplassen ved Steinsvikvatnet?

Samarbeid med frivillige

Disse spørsmålene og en rekke annet skal utforskes, logges, snakkes og skrives om i løpet av fire fine sommeruker. Pilot disse ukene er student Silje Tonette Hammerø Kroknes. I arbeid med logging av løyper er det mange frivillige som er involvert. Tirsdag 12.juli var det planleggingsmøte med Jakob Arve Junge, Asbjørn Birger Ingeborgvik, Kjell Leren og Karstein Edgar Junge. Kunnskapsrike og engasjerte, og klar for første tur ut i felten rett etter møtet. 

Plan for friluftslivets ferdselsåre

En plan for ferdselsårene i kommunen er et viktig kunnskapsgrunnlag for å ivareta friluftsliv i annen arealplanlegging, og er et godt hjelpemiddel for hvordan ferdselsårene kan utvikles på en miljømessig forsvarlig måte.

Friluftslivets ferdselsårer er et flerårig prosjekt som er satt i gang av Klima- og miljødepartementet (KLD). Prosjektet starta i 2019 og skal fremme planlegging, kartfesting, opparbeiding, skilting og merking av et sammenhengende nettverk av ferdselsårer for friluftsliv. 

I Averøy vil Friluftslivets ferdselsåre være en del av Temaplan for idrett og fysisk aktivitet. Det blir laget en egen prosjektbeskrivelse med informasjon om prosjektet, med delmål og foreløpig tidsplan for gjennomføringen. En intern arbeidsgruppe skal sørge for bred medvirkning og involvering av frivillige lag og organisasjoner. Averøy idrettsråd er orientert om prosjektet og prosessen. Det er samfunnsutvikler som har hovedansvar for gjennomføring og utforming av det fysiske dokumentet

Planen skal gi en oversikt over

  • nå-situasjonen
  • kommunens mål for friluftslivets ferdselsårer
  • beskrive tiltak for å ivareta og utvikle ferdselsårene 

Kartlegging av nåsituasjonen danner grunnlaget for arbeidet med analysene, og alle turruter og ferdselsårer som har betydning for friluftslivet bør registreres. Kommunen må så vurdere hvilke tiltak som må iverksettes for å tette gapene mellom mål og nåsituasjonen. Aktuelle tiltak kan være nye traséer, fysiske tiltak i traséene, skilting og merking, informasjon og markedsføring. Ved utforming av planen må den avstemmes mot andre interesser som miljøverdier, trafikksikkerhet, landbruk mv.

Bærekraftsmål 3 God helse og livskvalitet FN