Tilskudd til inkludering av barn og unge 2024

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Om tilskuddsordningen

 • Søknadsfrist: 3 november 2023.
 • Beløp: Tilgjengelige midler 2024: 708,3 millioner kroner.

Les mer om ordningen på Bufdir sine sider: https://www.bufdir.no/tilskudd/inkludering-av-barn-og-unge/

Mål og målgruppe for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse.

Målgruppen er barn og unge til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. For aktivitetstypene "los/ungdomslos" og "åpne møteplasser" er målgruppa barn og unge mellom 10 og 24 år.

Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet.  Risikofaktorer for utenforskap kan være:    

 • Å vokse opp i familier med lavinntekt 
 • Manglende sosialt nettverk 
 • Manglende tilknytning til skole/arbeid  
 • Manglende deltakelse i fritidsaktiviteter 
   

Risikofaktorer kan være overlappende eller forsterke hverandre.

Hvem kan søke

 • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om dette tilskuddet.
 • Virksomheter som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.
 • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.

Hvordan søke:

Alle som skal søke om tilskudd fra Bufdir, skal bruke den digitale søknadsportalen. https://www.bufdir.no/tilskudd/bufdirs-soknadsportal/

 • Søknadsskjemaene finner dere i søknadsportalen.

Om knutepunktfunksjonen for ordningen

Kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen, skal ha en knutepunktfunksjon som koordinerer det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen rettet mot målgruppen. Knutepunktfunksjon skal være et kontaktpunkt i kommunen for alle aktører som jobber med inkludering av barn i målgruppen. Knutepunktfunksjonen skal ha oversikt over lokale forhold knyttet til målgruppen for tilskuddsordningen og relevante tilbud fra kommunen, frivilligheten og andre aktører

For spørsmål om tilskuddsordningen og søknadsprosessen kan du kontakte Catharina Dybvikstrand på e-post catharina.reid.dybvikstrand@nav.no og telefon 94 97 25 76.