Søke tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift.

Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.  

Du kan søke tilskudd til å redusere forurensing, ivareta natur- og kulturminner i jordbrukets kulturlandskap, miljøtiltak utover vanlig jordbruksdrift og planleggings- og tilretteleggingsprosjekt.

Les informasjonen om de ulike tiltakene godt, før det sendes inn en søknad. 

Mer informasjon om tilskuddsordningen og hvordan en søker
 

Hvem kan søke? 

Tilskudd kan innvilges privateide landbrukseiendommer som oppfyller vilkårene i forskrift om produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket.

Ved søknad om tiltak på leiejord må det foreligge tillatelse fra eier. Fra og med 2020 er det ikke lenger krav om at søker må ha et foretak for å være berettiget tilskudd.  

Søknadsfrist

Søknadsfrist til kommunen settes til 01.04.2023.

Om dere søker senere på året kan det være en sjans for at midlene er oppbrukt eller trekt inn, men vi løyver vedtak så lenge vi har midler.

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret om det skulle være spørsmål vedrørende ordningene.