Helse og forebygging

Folkehelse og forebygging er tverrfaglige tjenester til innbyggerne gjennom hele livet. Etter at legesenteret ble kommunalt var det naturlig og svært formålstjenlig å opprette en ny enhet med ansvar for folkehelse og forebygging. 
Helsestasjonen, ergo- fysioterapeuter og psykisk helse er også en del av den nye enheten.

Fra 1.3.2024 er følgende enheter organisert under enhet for helse og forebygging:

Averøy helsestasjon

Psykisk helseteam for barn og unge

Psykisk helse og rus

Mestringssenteret

Fysioterapi og ergoterapitjenesten

Averøy legesenter

Hjelpemiddelteknikeren