Kommunal bolig og boligbistand

Du kan søke om å leie kommunal bolig hvis du er vanskeligstilt på boligmarkedet. Med vanskeligstilte på boligmarkedet mener vi personer som ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, og derfor trenger bistand til å skaffe eller beholde en egnet bolig

Dette kan gjelde personer med:

- Økonomiske utfordringer
- Sosiale utfordringer
- Funksjonshemming
- Behov for tilpasset bolig
- Psykisk utviklingshemming
- Psykiske lidelser eller demenssykdom
- Rusrelaterte utfordringer
- Flyktningebakgrunn

Krav til søker

- Ha fylt 18 år
- Være uten egnet bolig, eller stå i fare for å miste bolig
- Være uten inntekt og formue som gjør deg i stand til å skaffe egnet bolig
- Eller ha behov for bistand til å mestre boforhold og trenger bistand i hverdagen.
- Du må være bosatt og folkeregistret i Averøy kommune.

Hvordan søke om kommunal bolig eller boligbistand

Du kan søke kommunal bolig digitalt. KOBO heter systemet og er utviklet av Husbanken. Det er enkelt, brukervennlig og laget for å ivareta ditt personvern. Det er Averøy kommune som mottar og behandler søknaden.

Lenke til digitalt søknadsskjema

Det er kommunen som vurderer hvilken hjelp du kan få. Dette kan være en kommunal bolig, råd og veiledning eller annen bistand.

Hvis du ikke får til å søke elektronisk kan du levere søknad på papir. Ta kontakt med servicekontoret for å få papirskjema.