Integreringstjenesten

Integreringstjenesten i Averøy har som oppgave i å koordinere mottak, bosetting og integrering av flyktninger. Målet er at alle skal bli aktive samfunnsdeltakere.

Våre oppgaver

  • Kontakt med integrerings- og mangfoldsdirektoratet om bosetting av flyktninger
  • Ta i mot og bistå flyktninger i etableringsfasen
  • Samarbeid med grunnskoler, SFO og barnehager.
  • Fatte vedtak om deltakelse i introduksjonsprogram, oppfølging av program og individuell plan for den enkelte
  • Tilby individuelt tilrettelagt introduksjonsprogram
  • Gi råd og veiledning
  • Samarbeide med andre instanser, som voksenopplæringa i Kristiansund, NAV, samt frivillige lag og organisasjoner
  • Kontakt med huseiere for eventuell utleie av bolig
  • Kontakt med arbeidsgivere og arbeidsmarkedet for øvrig

Flyktninger som bosettes i Averøy kommune etter avtale med utlendingsmyndighetene (IMDI) har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet.

 

Kontaktinformasjon

Kirsti Guvsam
Integreringskonsulent
E-post
Telefon 94 13 48 70
Lise Gaupset Kleven
Programrådgiver
E-post
Telefon 90 80 24 31
Mobil 99 48 84 01

Åpningstider

Sentralbord: 09:00 - 14:00
Resepsjon: 10.00 - 14.00

Kontortid: 08:00 - 16.00
Telefontid: 09:00 - 16:00

 

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy