Eiendomsskatt 2023

Kommunestyret i Averøy vedtok i møte 08.12.2022 å skrive ut eiendomsskatt for 2023 på alle faste eiendommer i hele kommunen. Generell skattesats for 2023 ble fastsatt til 7 promille, skattesats for boliger og fritidseiendommer ble fastsatt til 4 promille, og skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget ble fastsatt til 7 promille. Takstgrunnlaget for bolig- og fritidseiendommer er fremdeles redusert med 30%.

Skattelister - eiendomsskatt Averøy kommune 2023

 

Eiendomsskatteliste for 2023 legges ut til offentlig ettersyn ved kommunens servicekontor og på våre hjemmesider www.averoy.kommune.no i 3 uker fra 01.03.2023, se Eiendomsskatteloven § 15, 2. ledd.

Kommunestyret vedtok i møte 08.12.2022, sak PS 63/22, å skrive ut eiendomsskatt for 2023 på alle faste eiendommer i hele kommunen, se eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a. For boligeiendommer ble det vedtatt å følge eiendomsskattelovens § 8 C-1, takst fra formuesgrunnlag fastsatt av Skatteetaten.

Generell skattesats for 2023 som gjelder for næringseiendom og det særskilte skattegrunnlaget, ble fastsatt til 7 promille. Skattesats for boliger og fritidseiendommer ble fastsatt til 4 promille, skatt mindre enn kr 300,00 faktureres ikke.

Klagefristen på skattegrunnlag unntatt takst fra formuesgrunnlag, er 6 uker fra 01.03.2023, se eiendomsskattelovens § 19.

Endring av takst fra formuesgrunnlag rettes til Skatteetaten.

Klage på øvrige skattegrunnlag rettes til Averøy kommune, eiendomsskattekontoret, postboks 152, 6538 Averøy, eventuelt  post@averoy.kommune.no. Det kan ikke klages dersom det er klaget på det samme grunnlaget i 2020, 2021 eller i 2022.

Eiendomsskatten for 2023 deles i fire like terminer med forfall 31.03., 30.06., 30.09. og 31.12.2023.