Psykisk helseteam for barn og familier

Tjenesten tilbyr hjelp til barn, ungdom opp til 16 år med deres familier. Tjenesten er gratis og du trenger ikke henvisning fra fastlege.

Psykisk helseteam for barn og familier tilbyr:

 • Foreldreveiledning
 • Støttende tiltak for foreldre og gravide
 • Støttesamtaler/terapeutiske samtaler med barn og ungdom
 • Miljøterapeutiske tiltak i hjemmet
 • Miljøterapeutiske tiltak i skoler/barnehager
 • Kartlegging
 • Forebyggende tiltak i gruppe
 • Samarbeid med andre instanser, som for eksempel skoler/barnehager, NAV,  PPT,  BUP,  fastlege

Vi tilbyr oppfølging for:

 • Nedstemthet, tristhet, sorg.
 • Reaksjoner på livsbelastninger.
 • Problemer i forhold til venner eller familie.
 • Foreldre som opplever utfordringer i forhold til foreldrerollen.
 • Utfordringer i samspill mellom foreldre og barn.
 • Uro/ sinne og engstelse hos barn/ ungdom.
 • Mistrivsel på skolen.
 • Bekymringsfullt skolefravær.
 • Barn/ ungdom som pårørende av foreldre med alvorlig somatisk/ psykisk/ rus sykdom.
   

Kontaktinformasjon:

Ta kontakt på felles epost psykisk helseteam

Ansatte psykisk helseteam:

Marita Gujord, miljøveileder og teamkoordinator
Aina Steen Fiskvik, miljøveileder
Laila Thomassen, familieveileder
Elise Schalde, helsesykepleier
Hektor Hovgaard, psykolog
 

Les mer om psykisk helsehjelp til barn og unge (helsenorge.no)