Folkehelse

Kommunene skal etter Folkehelseloven § 5 ha en skriftlig samlet oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Tiltak i forhold til utfordringene blir tatt opp i kommuneplanen og sektor-/temaplaner.

Folkehelseoversikten i Averøy (PDF, 2 MB) skal danne grunnlag for både det løpende og det langsiktige systematiske folkehelsearbeidet. Den skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi og ta utgangspunkt i oversikten ved fastsettelse av overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet. Oversikten skal baseres på:

• Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig.
• Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene
• Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse.

I henhold til folkehelseforskriften skal oversikten gi opplysninger om, og vurderinger av:
1. Befolkningssammensetning
2. Oppvekst- og levekårsforhold
3. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
4. Skader og ulykker
5. Helserelatert atferd
6. Helsetilstand

 

Artikkelliste