Folkehelse

I kommuneplanen er målet innen folkehelse at:

  • Innbyggere i Averøy skal oppleve flere leveår med god helse og reduserte sosiale helseforskjeller.
  • Forebyggende arbeid blant barn og unge skal prioriteres.

Strategier for å nå målene:

- Redusere risikofaktorer for uhelse (rusmisbruk, tobakk og snus, inaktivitet og ugunstig kosthold.

- Styrke barn og unges psykiske helse, fokus på psykisk helse tidlig i livet – hos foreldre og barnehagepersonale. Familieveiledning og bedre skolehelsetjeneste.

- Øke andelen tilsatte i barnehagene med førskolelærerutdanning.

- Godt samarbeid mellom kommunale tjenester, frivillige lag og organisasjoner og næringsliv

- Gode møteplasser, lekeplasser, arenaer, områder og anlegg for fysisk aktivitet

- Satse på mestring, trivsel og gode læringsmiljø i skoler og barnehager og hindre frafall i vg skole.

- Gjennomføre Ungdata-undersøkelser.

- Bli bedre på inkludering og sørge for deltakelse – uavhengig av sosiale, kulturelle og økonomiske forhold.

- Hensynet til gående og syklende må vektlegges i alle sektorer.

Mål og strategier skal realiseres gjennom planer og arbeid i alle enheter i kommunen.

Folkehelseoversikt

Averøy har utarbeidet en oversikt over folkehelsen i kommunen (PDF, 3 MB), med tre prioriterte områder, som alle har et forebyggende perspektiv:

1. Opprettholde lav arbeidsledighet og utjevne sosiale ulikheter og ulikheter mellom kjønn når det gjelder inntekt, andel uføre og skader/ulykker.

2. Foreldrekompetanse.

3. Styrke samarbeid/koordinering mellom kommune frivillig sektor og næringsliv.

Kontaktinformasjon

Berit Irene Hannasvik
Kommunedirektør
E-post
Telefon 975 16 502