Innsatsteamet

Innsatsteamet i Averøy kommune ble opprettet 10.oktober 2022. Averøy kommune ønsker at innbyggerne i kommunen skal kunne bo hjemme så lenge en selv ønsker, og ha en aktiv alderdom med god livskvalitet. Innsatsteamet tilbyr tverrfaglig rehabilitering og oppfølging i hjemmet i en tidsavgrenset periode.

Hva er et innsatsteam?

 • Innsatsteamet er et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier.
 • Ved utskrivelse fra sykehus, korttidsopphold ved sykehjem eller rehabiliteringssenter kartlegger innsatsteamet brukers hjelpebehov, tilrettelegger bolig og følger bruker opp i en intensiv og tidsavgrenset periode.
 • Innsatsteamet tilbyr opptrening i dagliglivets aktiviteter slik at bruker kan bli mest mulig selvstendig i eget liv, og derfor ha muligheten til å fortsette å bo hjemme.

Hvordan jobber innsatsteamet?

 • Bruker i fokus.
 • Oppfølgingen skjer i brukers hjem eller nærmiljø, og innsatsteamet samarbeider tett med andre helsetjenester ved behov.
 • Tett og intensiv oppfølging i en tidsavgrenset periode.
 • Målrettet arbeid.
 • Informasjon og veiledning.
 • Vurdere og iverksette videre hjelpebehov.

Hvem kan få oppfølging av oss?

 • Hjemmeboende som har hatt brått eller gradvis fall i funksjonsevne og som ønsker å oppnå et bedre funksjonsnivå.
 • Utskrivningsklare brukere fra sykehus, korttidsopphold på sykehjemmet eller rehabiliteringsopphold som har behov for tverrfaglig oppfølging i hjemmet.

Forebyggende hjemmebesøk

 • Innsatsteamet har ansvaret for å gjennomføringen av forebyggende hjemmebesøk i kommunen.
 • Forebyggende hjemmebesøk er et tilbud for alle som fyller 80 år, og som ikke har kommunale tjenester fra før.
 • Alle i målgruppen vil motta brev i posten før oppringing fra innsatsteamet. Brevet gir ytterligere informasjon om innholdet i besøket.
 • Forebyggende hjemmebesøk er et forebyggende og helsefremmende tiltak hvor hensikten er å styrke den enkeltes mulighet til å holde seg frisk og aktiv lengst mulig.
 • Formålet med forebyggende hjemmebesøk er å legge til rette for gode levevaner samt gi best mulig forutsetning for å opprettholde funksjon og helse.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.