Samfunnsutviklingsfond

Averøy kommunes eget fond for å styrke lokal identitet, omdømme og samfunnsoppbyggende oppgaver. Det er satt av 150.000,- til gode samfunnsutviklingstiltak i 2024. 

Søknaden skal til postmottak.  Den sendes til post@averoy.kommune.no eller via eDialog.  

Send søknad via eDialog

Husk å svare ut krav til søknaden. 

Fondets formål:

 • bedre kommunens omdømme og innbyggernes identitet 
 • bygge opp under næringsaktivitet
 • øke bolyst og bokvalitet i lokalsamfunnet 
 • bidra til å styrke nettverk og samarbeid i regionen 

Tiltak som bidrar til- og bygger opp under kommunen som samfunnsutvikler, og som støtter opp under mål og strategier i kommunens overordnede planverk skal prioriteres.

Retningslinjer for Samfunnsutviklingsfondet (PDF, 220 kB)

Kriterier:

 • Søker bør være tilhørende i Averøy. 
 • Tiltaket bør skje i Averøy.

 

Tilskudd kan gå til formål som støtter opp under: 

 • Kommunens eller regionens omdømme og innbyggernes identitet 
 • Bygge opp under næringsaktivitet
 • Øker bolyst og bokvalitet i lokalsamfunnet 
 • Bidrar til å styrke nettverk og samarbeid i regionen 
 • Tilskuddet kan ytes til både drift og investeringer

 

Retningslinjer for størrelse på tilskudd:

 • Tilskuddet skal ikke overstige kr. 30.000,- for den enkelte søknad.

 

Tilskudd skal ikke gå til:

 • Enkeltpersoner
 • Ordinære aktiviteter for medlemsorganisasjoner
 • Tiltak som er spillemiddelberettiget 

Krav til søknad:

 • Navn på søker og organisasjonsnummer
 • Kort beskrivelse av tiltaket 
 • Kort beskrivelse av hvordan bærekraft er vurdert og hvilke bærekraftsmål tiltaket støtter opp om.
 • Enkelt budsjett og finansieringsplan

Utbetaling:

Dokumentasjon for bruk av midlene må framlegges før utbetaling av tilskudd (regnskap). 

Vedtaksmyndighet:
Formannskapet fatter vedtak om tildeling av midler fra fondet.

Det er ingen søknadsfrist, søknader blir behandlet fortløpende og så langt årets bevilgning rekker.

Formannskapets møter i 2024: 16. januar; 5. mars; 30. april; 4. juni; 27. august; 1. oktober;  5. november og 19. november.  

 

 

FNs bærekraftsmål - sirkelen

 

 

 

Folk