Samfunnsutviklingsfond

Averøy kommunes eget fond for å styrke lokal identitet, omdømme og samfunnsoppbyggende oppgaver. Det er satt av 150.000,- til gode samfunnsutviklingstiltak i 2023. 

Fondets formål:

 • bedre kommunens omdømme og innbyggernes identitet 
 • bygge opp under næringsaktivitet
 • øke bolyst og bokvalitet i lokalsamfunnet 
 • bidra til å styrke nettverk og samarbeid i regionen 

Tiltak som bidrar til- og bygger opp under kommunen som samfunnsutvikler, og som støtter opp under mål og strategier i kommunens overordnede planverk skal prioriteres.

Retningslinjer for «Samfunnsutviklingsfondet»

Kriterier:

Tilskudd kan gå til formål som støtter opp under: 

 • Kommunens eller regionens omdømme og innbyggernes identitet 
 • Bygge opp under næringsaktivitet
 • Øker bolyst og bokvalitet i lokalsamfunnet 
 • Bidrar til å styrke nettverk og samarbeid i regionen 
 • Tilskuddet kan ytes til både drift og investeringer

Retningslinjer for størrelse på tilskudd:

 • Tilskuddet skal ikke overstige kr. 30.000,- for den enkelte søknad.

Tilskudd skal ikke gå til:

 • Næringsaktivitet
 • Ordinære aktiviteter for medlemsorganisasjoner
 • Enkeltpersoner

Krav til tilskuddsmottaker:

Kort beskrivelse av tiltaket og kostnadsoverslag/ budsjett må fremlegges ved søknad - Dokumentasjon for bruk av midlene må framlegges før utbetaling av tilskudd (regnskap). 

Vedtaksmyndighet:

Formannskapet fatter vedtak om tildeling av midler fra fondet.

Det er ingen søknadsfrist, søknader blir behandlet fortløpende og så langt årets bevilgning rekker.

Send gjerne søknad via eDialog

 

FNs bærekraftsmål - sirkelen

 

 

 

Folk