Innlandsfiske og fisketider

I Averøy er det flere vann og vassdrag. Som sjøørret-elv er det Bådalselva som er den viktigste.

Barn under 16 år kan i perioden 1.januar – 20.august, med visse unntak, fiske vederlagsfritt, dog innenfor vedtatte fisketider.

Miljødirektoratet har i  FOR 2012-05-10 nr 438: Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag fastsatt fisketider på laks og sjøørret.
 

For Averøy gjelder dette elvene: Bådalselva, Bae-elva, Steinsvikelva, Utheimselva og Aae-elva.

Lov og forskrift:

 

Elvemunningsfredningssone

I henhold til 
Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk, fredning ved utløp av vassdrag, i sund og straumar, Møre og Romsdal gjelder spesielle regler for fiske i sjøen utenfor Baelva og Bådalsleva:

Kartreferanse: M 711/32 V. UTM: MQ frå 284 888 til 279 891. I eit sjøområde utanfor Baelva og Bådalselva, innanfor ei rett linje trekt frå det nordlegaste punktet på Omfarøya i søraust til Skallnes i nordvest.

Blant annet er alt fiske etter laks og sjøaure frå båt forbudt innenfor sonen. Forbudet i munningsfredningssonen gjelder ikke fiske med stang fra land i den tida det er lov å fiske etter sjøørret i nærliggende elv.

Det vises til forskriften i sin helhet for utfyllende bestemmelser.

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Mobil 930 63 937

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy