Innlandsfiske og fisketider

I Averøy er det flere vann og vassdrag. Som sjøørret-elv er Bådalselva ansett som den viktigste.

Miljødirektoratet har i  Forskrift om fiske etter anadrom laksefisk i vassdrag (FOR-2021-03-15-798) fastsatt fisketider på laks og sjøørret.

Det er kun tillatt å fiske anadrom laksefisk (laks og sjøørret) i elver som nevnes spesifikt i forskriften innenfor de rammer forskriften setter til bl.a. fisketider.

For Averøy er det kun åpnet for fiske etter anadrom laksefisk i Bådalselva.
Fisketid i Bådalselva for laks er L:15.06–31.07, for sjøørret Ø:15.06–31.07.

I alle andre vassdrag/elver i Averøy er det ikke tillatt å fiske etter anadrom laksefisk.

Fiskeretten i ferskvann (uansett fiskeart) tilhører grunneier. Den som ønsker å fiske må derfor ha tillatelse fra grunneieren.

Averøy jeger- og fiskeforening har organisert salg av fiskekort for Bådalselva. Fiskekort selges hos Coop på Bae (Baebua). 

Lov og forskrift:

 

Elvemunningsfredningssone

I henhold til 
Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk, fredning ved utløp av vassdrag, i sund og straumar, Møre og Romsdal gjelder spesielle regler for fiske i sjøen utenfor Bådalselva/Baeelva:

Kartreferanse: M 711/32 V. UTM: MQ frå 284 888 til 279 891. I eit sjøområde utanfor Baelva og Bådalselva, innanfor ei rett linje trekt frå det nordlegaste punktet på Omfarøya i søraust til Skallnes i nordvest.

Blant annet er alt fiske etter laks og sjørret fra båt forbudt innenfor sonen. Forbudet i munningsfredningssonen gjelder ikke fiske med stang fra land i den tida det er lov å fiske etter sjøørret i nærliggende elv.

Det vises til forskriften i sin helhet for utfyllende bestemmelser.

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 93 06 39 37

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy