Innlandsfiske og fisketider

I Averøy er det flere vann og vassdrag. Som sjøørret-elv er Bådalselva ansett som den viktigste.

Miljødirektoratet har i  Forskrift om fiske etter anadrom laksefisk i vassdrag (FOR-2021-03-15-798) fastsatt fisketider på laks og sjøørret.

Det er kun tillatt å fiske anadrom laksefisk (laks og sjøørret) i elver som nevnes spesifikt i forskriften innenfor de rammer forskriften setter til bl.a. fisketider.

For Averøy er det kun åpnet for fiske etter anadrom laksefisk i Bådalselva.
Fisketid i Bådalselva for laks er L:15.06–31.07, for sjøørret Ø:15.06–31.07.

I alle andre vassdrag/elver i Averøy er det ikke tillatt å fiske etter anadrom laksefisk.

Fiskeretten i ferskvann (uansett fiskeart) tilhører grunneier. Den som ønsker å fiske må derfor ha tillatelse fra grunneieren.

Averøy jeger- og fiskeforening har organisert salg av fiskekort for Bådalselva. Fiskekort selges på https://elveguiden.no

Lov og forskrift:

 

Elvemunningsfredningssone mm.
Ny forskrift som trådte i kraft 01.06.2023:
Forskrift om fiske utanfor vassdrag med anadrome laksefisk og nedsenking av garn i sjøen i Møre og Romsdal

Det vises bl.a. til:

§3 Fiske i 100-meters sona
§4 Munningsfredningssoner utanfor 100-meterssona
§5 Fiskereglar i munningsfredningssonar

Det innført munningsfredingssone i et sjøområde utenfor Baeelva og Bådalselva, innenfor en rett linje trekt fra det nordligste punktet på Omfarøya i sørøst (A) til Skallnes i nordvest (B). Koordinatfestet yttergrense (EUREF89 sone 32) (A) 428351 6988536 (B): 427830 6988851

Det vises til forskriften i sin helhet for utfyllende bestemmelser.

Artikkelliste