Om skogen i Averøy og kommunens oppgaver

Kommunen som lokal skogbruksmyndighet har som oppgave å forvalte skogbruksloven med forskrifter. Det innebærer bl.a. saksbehandling av søknader og tilskuddsordninger rettet bl.a. mot skogkultur, skogsdrift og landbruksveier.

Skogen i Averøy

I 2021 ble de nye skogbruksplanene i Averøy ferdige. Tallene fra skogbruksplanen sier at det på taksttidspunktet stod 492 000 m3 tømmer. Av dette var 297 000 m3 furu, 150 000 m3 gran og 45 000 m3 lauv.

Årlig tilvekst er 19 500 m3, av dette er gran 13 900 m3 (71% av tilveksten).

Det produktive skogarealet er 36 672 dekar. Av dette er 14 128 dekar (38,5%) gran, 15 616 dekar (42,6%) furu og 6927 dekar (18,9%) lauv.

Averøy er den kommunen i Møre og Romsdal som har størst andel gran av det produktive skogarealet. Skogplantingen startet i hovedsak først på 1950-tallet og fortsatte til ca. 1990. På disse 40 årene ble det i gjennomsnitt plantet i underkant av 400 dekar gran pr. år. Den tidligst plantede grana begynner å bli hogstmoden.

Av 14128 dekar gran er:
1,2% i hogstklasse 1 (Avvirket med ikke forynget)
7,5 % i hogstklasse 2 (Avvirket og tilplantet)
43,9 % i hogstklasse 3 (Yngre produksjonsskog)
42,2 % i hogstklasse 4 (Eldre produksjonsskog)
5,1 % i hogstklasse 5 (Eldre hogstmoden skog)

Når hogsten av gran kommer i gang vil det kunne avvirkes i gjennomsnitt ca. 14 000 m3 gran hvert år i ca. 50 år fremover i tid. Dette tilsvarer ca. 350 vogntog med tømmer pr år, eller i gjennomsnitt 1 vogntog med tømmer hver dag i ca. 50 år fremover i tid. Total verdi av dette tømmeret (for en årlig avvirkning) er forutsatt dagens priser (januar 2022) er ca. 6,4 mill. kr pr. år. Totalverdien av all plantet gran i Averøy på 14 000 dekar er med disse forutsetningene på hogsttidspunktet ca. 320 mill. kr.
 

Skogens opptak av CO2

I de nye skogbruksplanene for Averøy er det beregnet en årlig tilvekst av 13920 m3 med gran, 3725 m3 med furu og 1832 m3 med lauv. Pr. m3 tilvekst bindes det for gran 700 kg CO2, for furu 810 kg CO2 og for lauv bindes det 920 kg CO2.

For et års tilvekst i skogen i Averøy bindes det dermed 14447 tonn CO2.

En ny Golf TDI slipper ut 118 gram CO2 pr km. Med en kjørelengde på 15 000 km/år utgjør det et utslipp på 1,77 tonn CO2 pr år.

Tilveksten i skogen i Averøy tilsvarer dermed utslippet fra 8160 stk. Golf TDI, eller ca. 50% av de totale utslippene av CO2 fra Averøy.

 

Kommunens rolle og oppgave

Kommunen som lokal skogbruksmyndighet har som oppgave å forvalte skogbruksloven med forskrifter. Det innebærer bl.a. saksbehandling av søknader og tilskuddsordninger rettet bl.a. mot skogkultur, skogsdrift og landbruksveier. Kommunen har også ansvaret og myndighet for å se til at skog plantes til eller forynges etter hogst. Skogbrukssjefen har ansvaret for skogforvaltningen i kommunen. Prinsipielle saker avgjøres politisk av Forvaltningsutvalget.

Artikkelliste