Om skogen i Averøy og kommunens oppgaver

Kommunen som lokal skogbruksmyndighet har som oppgave å forvalte skogbruksloven med forskrifter. Det innebærer bl.a. saksbehandling av søknader og tilskuddsordninger rettet bl.a. mot skogkultur, skogsdrift og landbruksveier.

Skogen i Averøy

Det er ca 39 000 dekar produktiv skog i Averøy. Av dette er ca 16 000 dekar gran. Averøy er den kommunen i Møre og Romsdal som har størst andel gran av det produktive skogarealet. Skogplantingen startet i hovedsak først på 1950-tallet og fortsatte til ca 1990. På disse 40 årene ble det plantet ca 400 dekar gran pr år. Den tidligst plantede grana begynner snart å bli hogstmoden. Når hogsten av gran kommer i gang vil det kunne avvirkes ca 15 000 m3 gran hvert år i ca 40-50 år fremover i tid. Dette tilsvarer ca 375 vogntog med tømmer pr år, eller i gjennomsnitt 1 vogntog med tømmer hver dag i 40 år fremover. Total verdi av dette tømmeret forutsatt dagens priser er ca 4,5 mill kr pr år. Totalverdien av all plantet gran i Averøy på 16 000 dekar er på hogsttidspunktet ca 180 mill. kr.

 

Kommunes rolle og oppgave

Kommunen som lokal skogbruksmyndighet har som oppgave å forvalte skogbruksloven med forskrifter. Det innebærer bl.a. saksbehandling av søknader og tilskuddsordninger rettet bl.a. mot skogkultur, skogsdrift og landbruksveier. Kommunen har også ansvaret og myndighet for å se til at skog plantes til eller forynges etter hogst. Skogbrukssjefen har ansvaret for skogforvaltningen i kommunen. Prinsipielle saker avgjøres politisk av Forvaltningsutvalget.

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Mobil 930 63 937

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy