Skogfond

Når skogeier hogger skog, skal han/hun også sette av midler til et skogfond.

Dette er en valgfri sats på mellom 4 og 40 % av brutto tømmerverdi. Dette fungerer som en fondsavsetning slik at skogeieren skal bruke de midlene som er avsatt til senere investeringer i skogen sin, for eksempel til planting og ungskogpleie. Pengene utbetales når skogeieren har gjort tiltak som er godkjente for bruk av skogfond. Bruk av skogfond er skattemessig en svært god ordning.
Les mer her.

Se film om effekten og lønnsomheten av skogfond.

Skogfond.no er det mye informasjon om skogfondet. Her kan du finne ut hvor mye penger du som skogeier har på skogfondskontoen din, og du kan beregne hvor mye du bør trekke i skogfond ved hogst, og du kan beregne lønnsomheten ved bruk av skogfond.

Forskrift om skogfond o.a.

Artikkelliste