Vernskog, leplantinger og utenlandske treslag

Vernskog

All hogst i vernskog, unntatt hogst av ved til husbehov, skal på forhånd meldes til kommunen. Vernskog er skog som tjener som vern for annen skog, gir vern mot naturskadar eller er sårbar og kan bli ødelagt ved feil skogbehandling fordi den står opp mot fjellet eller ut mot havet. 
Hogst i vernskog skal meldes til kommunen, og være godkjent av kommunen før hogsten begynner.

Vernskoggrensene i Averøy (PDF, 4 MB) ble vedtatt av Landbruksdepartementet 12.06.2001. 

Hogst i vernskog skal følge kommunens retningslinjer for hogst i vernskog (PDF, 807 kB).

Kart over vernskoggrensene i Averøy (PDF, 2 MB)

Grensebeskrivelse vernskoggrenser (PDF, 1024 kB) 

Melding om hogst i vernskog

Leplantinger

På 1980-tallet ble det plantet ca. 4000 dekar med le-plantinger i Averøy. Det ble inngått 20-årige tinglyste avtaler mellom grunneierne og kommunen. I avtalen står det at grunneierne, også etter at 20-årsperioden er over, må ha tillatelse fra kommunen til hogst i leplantingene. Denne klausulen ble opphevet i kommunestyrevedtak i 2023, og de tinglyste avtalene vil bli slettet. Grunneiere som har leplanting på sine eiendommer står nå derfor fritt til å hogge i leplantingen på sin eiendom.

Planting av utenlandske treslag

Det må nå sendes søknad til fylkesmannen om utsetting av fremmende treslag, da ei ny forskrift iht Naturmangfoldloven er trådt i kraft.

Søknadsskjema for planting av utenlandske treslag.

Forskrift for planting av utenlandske treslag.

Veileder for planting av utenlandske treslag

Artikkelliste