Gravemelding

Du må søke om gravetillatelse for fremføring av kabler, ledninger, vann- og avløpsledninger og graving i offentlig veg. Både privatpersoner og bedrifter skal melde fra om hvor de skal grave.

I Norge finnes det titalls millioner kilometer med kabel og rør. En stor del av disse befinner seg i bakken – på kryss og tvers, noen dypt og andre like under overflaten. Vårt moderne samfunn er helt avhengig av dette ledningsnettet. Ledningseierne har ansvaret for å holde nettet i best mulig stand.

Graving i offentlige vegarealer og andre offentlige arealer medfører ofte ulemper og økning av risiko for uønskede hendelser, både for trafikanter, naboer, og for den som har ansvar for vedlikehold av det aktuelle arealet. I tillegg vil oppgravingen kunne føre til endringer i konstruksjonen og varig forringelse av arealets funksjonsevne.

Skjema:

Skjema for gravemelding (PDF, 417 kB)

Gravemeldingen kan leveres oss pr. post, ved oppmøte eller på e-post.

  • Postadresse: Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
  • Besøksadresse: Servicekontoret, Bruvollveien 4, AVERØY
  • E-postadresse: post@averoy.kommune.no

Nødvendige tillatelser til å grave

Ved graving på privat eiendom, er det tiltakshavers ansvar å sørge for nødvendige tillatelser fra grunneier. Det er entreprenørs ansvar og sørge for å sjekke at det er innhentet nødvendige tillatelser før graving starter.

Formålet med reglene i instruksen er å bidra til en effektiv, hensynsfull og forutsigbar gjennomføring av gravearbeidene, samt en fullgod istandsetting slik at samfunnet som helhet ikke påføres unødige skader, ulemper og kostnader. Reglene bidrar også til at saksbehandlingen ivaretar likhetsprinsippet.

Erstatning ved skade

Om det oppstår skader fordi det ikke er søkt om godkjenning av gravemelding, eller fordi gravingen er utført i strid med anvisninger som er gitt, er den som graver pliktig til betale reparasjon av skaden.