Naturfarer i bygge- og eiendomssaker

Etter plan- og bygningsloven § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. 

Hva som regnes som «tilstrekkelig sikkerhet» er presisert i byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 7, der det blant annet differensieres mellom forskjellige naturfarer og forskjellige typer byggverk. 

Kravene til sikker byggegrunn gjelder også for tiltak som ikke er søknadspliktige. 

Før du sender inn en søknad eller setter i gang med et byggetiltak, må du sjekke om byggegrunnen er sikker. 

Hvordan sjekker jeg eiendommen min? 

Det finnes aktsomhetskart og farekart som viser områder hvor det er potensiell eller kartlagt naturfare. Slik naturfare kan være: 

  • Jord- og flomskred 
  • Snøskred
  • Steinsprang
  • Flom/stormflo 
  • Marin leire og kvikkleire 

Her finner du NVEs temakart som kan benyttes for å undersøke den aktuelle eiendommen. 

Her finner du NVEs kartbaserte veileder. 

Når må det sendes inn dokumentasjon på tilstrekkelig sikkerhet mot naturfarer? 

Dokumentasjon på tilstrekkelig sikkerhet mot naturfarer skal sendes inn i bygge- og eiendomssaker ned unntak av saker som utelukkende gjelder: 

  • Fasadeendringer 
  • Oppføring, endring og reparasjon av bygningstekniske anlegg 
  • Bygningsmessige endringer av teknisk karakter, som endring av brannskille, etablering av våtrom, rehabilitering av pipe og så videre 
  • Bruksendring og sammenslåing av boenheter 

Der sikkerhet mot naturfarer nylig er avklart i plan, er det tilstrekkelig å vise til dette og følge eventuelle krav som stilles i planen. Der sikkerhet mot naturfarer ikke er avklart i plan må man undersøke om tiltaket ligger i en kjent faresone eller et kjent aktsomhetsområde for én eller flere naturfarer. 

Der tiltaket ligger i en kjent faresone eller i et område som ikke er kartlagt, og forutsetningene for naturfare er til stede, må det utredes hvorvidt tiltaket har tilstrekkelig sikkerhet, alternativt at tilstrekkelig sikkerhet kan oppnås gjennom sikringstiltak. I dette tilfelle må det sendes inn dokumentasjon fra en fagkyndig i bygge- eller eiendomssaken. Denne skal inneholde informasjon om hvem som er den fagkyndige, hvilke tiltak som er vurdert og hvilke naturfarer som er utredet. Videre skal uttalelsen inneholde en entydig konklusjon om hvorvidt tiltaket oppnår tilfredsstillende sikkerhet mot naturfarer og om det er behov for noen kompenserende tiltak. Til slutt skal det gis en kort beskrivelse av hvordan fagkyndig har kommet frem til konklusjonen, for eksempel hvilken metode som er benyttet i utredningen, hva slags data som ligger til grunn, om det er gjennomført noen egne grunnundersøkelser og lignende.

Dere trenger ikke sende inn en fullstendig rapport fra fagkyndig, da disse stort sett inneholder vesentlig mer informasjon enn det som er nødvendig og hensiktsmessig for kommunen i saksbehandlingen. 

Hvem kan være fagkyndig? 

For å kunne være fagkyndig, må man ha nødvendig kompetanse for å gjennomføre forsvarlige faglige vurderinger. Hvilken kompetanse som er nødvendig, avhenger av hvilke naturfarer som skal utredes. Krav til kompetanse er nærmere beskrevet i NVEs veiledere: 

Hvordan behandler vi dokumentasjonen som kommer inn? 

Der søknaden inneholder tilstrekkelig dokumentasjon fra fagkyndig, skal kommunen normalt legge denne til grunn. I tilfeller der kommunen likevel har grunnet til å betvile dokumentasjonen, kan vi kreve uavhengig kontroll eller føre tilsyn. En slik grunn kan for eksempel være at dokumentasjonen ikke virker å ta hensyn til kjent kunnskap om naturfarer på eiendommen eller i nærheten av tiltaket. 

Hvilke konsekvenser kan dokumentasjonen gi?

Der fagkyndig konkluderer med at tiltaket har tilfredsstillende sikkerhet uten kompenserende tiltak, kan vi gi tillatelse (gitt at tiltaket også oppfyller alle andre krav i plan- og bygningsloven).

Der fagkyndig konkluderer med at tiltaket har tilfredsstillende sikkerhet med kompenserende tiltak, kan vi også gi tillatelse, men i disse tilfellene må først nødvendige sikringstiltak prosjekteres og innarbeides i tiltaket. Der tiltaket har krav om ansvarlige foretak, skal denne prosjekteringen ansvarsbelegges.

Der fagkyndig ikke kan slå fast at sikkerheten er tilstrekkelig, eller der tiltakshaver ikke klarer å fremlegge den nødvendige dokumentasjonen, må kommunen avslå søknaden.

Der kommunen får kjennskap til at grunnen ikke er tilstrekkelig sikker for en eiendom eller et område, skal kommunen om nødvendig legge ned et bygge- og deleforbud.

Her kan du finne mer informasjon