Klage i plansaker


Klagefrist

Fristen for å klage på vedtak av reguleringsplaner er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må være postlagt/sendt før fristen går ut.

  • Har du ikke mottatt vedtaket, er fristen tre uker fra du ble kjent med vedtaket eller burde ha skaffet deg kjennskap om vedtaket.
  • For planvedtak som blir offentlig kunngjort, må du klage senest tre uker etter kunngjøringsdagen.

Selv om du sender inn klagen for sent, kan kommunen i noen tilfeller etter en konkret vurdering behandle klagen.

Se forvaltningslovens bestemmelser om å klage på vedtak etter fristen.

Hvem kan klage?

For at kommunen skal behandle klagen din, må du være part i saken eller ha rettslig klageinteresse.

  • For at du skal være part i saken, må vedtaket rette seg mot deg, eller direkte gjelde deg.
  • For at du skal ha rettslig klageinteresse må du ha en tilknytning til saken. Du kan også ha en rettslig klageinteresse om du har en viss tilknytning til saken. Dette gjelder naboer, gjenboere, beboere i nærområdet, velforeninger og interesseorganisasjoner hvor saken berører eiendommen fysisk (sol, luft, lys og skolevei) eller økonomisk (konkurranseforhold og verdiforringelse). Om du har rettslig klageinteresse vurderer kommunen i hvert enkelt tilfelle.

Slik klager du

Klagen må være skriftlig og leveres til oss som et vanlig brev eller per e-post. For å behandle klagen, trenger kommunen følgende:

  • Skriv at det er en klage.
  • Skriv hvilket vedtak du klager på, for eksempel saksnummer eller navnet på saken det gjelder.
  • Skriv hvilket forhold du har til saken, for eksempel at du er nabo.
  • Begrunn hvorfor du klager, og skriv tydelig hvordan du ønsker vedtaket endret.
  • Hvis du har ny informasjon som ikke er omtalt i saken, er det viktig at du sender inn den.
  • Klagen må være underskrevet av deg eller din fullmektig.

Hvor sender du klagen?

Send klagen på e-post til post@averoy.kommune.no eller i posten til: 
Averøy kommune, Bruhagen, Postboks 152, 6538 AVERØY