Lage ny reguleringsplan

En reguleringsplan er kommunens verktøy for styring av områdeutvikling. En reguleringsplan består av et plankart med tilhørende bestemmelser. 

Kommunen planlegger på ulike nivåer med ulik grad av detaljering. Det er plan- og bygningsloven som bestemmer hvordan planleggingen skal gjøres. Alle typer planer blir behandlet politisk, og det er til slutt kommunestyre som avgjør om en plan skal vedtas eller ikke.

Det finnes tre grupper arealplaner som fastsetter arealbruk på forskjellige plannivå:

  • Kommuneplan og kommunedelplan 
  • Områdereguleringsplan
  • Reguleringsplan (detaljreguleringsplan)

Hvis noen ønsker å gjennomføre tiltak som er i strid med gjeldende arealplaner (reguleringsplan, områdereguleringsplan, kommunedelplan eller kommuneplanens arealdel), må kommunen vedta en ny reguleringsplan først. Både kommunen, privatpersoner, utbyggere, organisasjoner og andre myndigheter kan komme med forslag til en reguleringsplan, men det er fagkyndige som arealplanleggere og arkitekter som utarbeider planforslag. Det er kommunestyre som vedtar reguleringsplanene.

Alle planforslag skal vise konsekvensene av forslaget, inneholde en vurdering av om forslaget følger opp overordnede planer, og få fram hvilke interesser som står mot hverandre og hvilke som er prioritert. 

Les mer om reguleringsplaner i veileder fra KD-departementet