Adressering

Averøy kommune avsluttet ved utgangen av 2016 arbeidet med å tildele alle adressbare bygninger i kommunen veiadresse. Ved nyttår 2016 hadde kommunen nådd målet om 100 % veiadresser.

Adressemyndighet

Kommunen er adressemyndighet og skal fastsette offisiell adresse (ifølge matrikkeloven § 21). Det medfører at kommunen er ansvarlig myndighet for å iverksette et adressesystem i kommunen og vedlikeholde dette gjennom tildeling av nye adresser, endringer og registrering av adresser i matrikkelen. Skrivemåten reguleres etter reglene i lov om stadnamn.

Adressetildeling

Kommunen tildeler nye adresser så snart det er behov for den og senest sammen med igangsettingstillatelsen for nye byggetiltak.

Adressen skal tilknyttes den vegen eller gaten eiendommen har godkjent adkomst fra. Adgangen til å få endret adresse er begrenset. Det skjer normalt bare hvis kommunen har gjort en feil eller eiendommen har fått adkomst fra en annen gate enn tidligere.

Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til bolig- eller fritidsformål, til næringsvirksomhet eller til offentlig eller publikumsrettet virksomhet. Kommunen kan også tillegge andre eiendommer eller lokaler offisiell adresse hvis dette er hensiktsmessig.

Klagemulighet

Vedtak om gate-/veinavn og bruksenhetsnummer er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan en klage på selve husnummertildelingen og avgjørelsen om til hvilken gate eller vei bygningen skal ha adresse.    

Det er bygningens eier som kan klage. Klagefristen er tre uker fra den dagen eier mottok melding om adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen og det er anledning å søke om forlengelse av fristen.    

Det bør fremgå av klagen hvilket vedtak du klager på, og du bør helst skrive hvilken endring du ønsker. Du kan også ta med begrunnelse som kan få følger for bedømmelsen av klagen.

Klagen skal stiles til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendes til kommunen. Utfyllende regler om klage kan du få hvis du henvender deg til Plan- og bygningsetaten.

Husnummerskilt

I følge matrikkelforskriften § 57 er eier, fester og tiltakshaver ansvarlig for at den enkelte bygning eller eiendom blir merket med adressenummer. Skiltene bør settes opp så snart som mulig. De må være godt synlige og plassert der trafikanter venter å finne dem. De bør være plassert ved port eller inngangsdør. Dersom huset ikke er synlig fra adkomstvei, bør det skiltes ved avkjørselen. Eksempelvis på garasje, søppelskur, portstolpe eller ved postkasse. Det skal ikke kunne misforstås hvilket bygg/inngang skiltet tilhører. Nummerskilt kan kjøpes i en vanlig byggevareforretning. Tallhøyden skal være minst 10,5 cm.

Meld fra om adresseendring

Kommunen tildeler veiadresse til eiendommen (bygningen/leiligheten) ikke til personer. En må selv sørge for at en er registrert på rett bopeladresse i Folkeregistret. Vi har ingen mulighet til å rette opp dette.    

Flyttemelding kan gjøres elektronisk hos Folkeregistret. Skjema for utskrift på papir (pdf) og annen informasjon om flytting finner en på samme sted.

Dersom en har behov for å kontakte Folkeregistret direkte eller send flyttemelding på papir pr. post så har de følgene kontaktinformasjon:    

Postadresse:    
Skatteetaten,  Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO

Besøksadresse skattekontoret i Kristiansund:    
Industriveien 7,  6517 Kristiansund N    
NB! Timebestilling

Telefon:    
80080000    

Mobilabonnenter må selv sørge for å få lagt inn riktig adresse hos sine mobiltelefonoperatører dersom de skal være søkbare med veiadresse. Dette skjer vanligvis ikke automatisk.

Mange bedrifter, foretak, lag- og foreninger etc. har ikke meldt fra om sin nye veiadresse til Brønnøysundregistrene. Det skjer heller ikke automatisk slik det har blitt gjort i Folkeregistret for privatpersoner når kommunen har endret adressen fra matrikkeladresse til veiadresse. Dette gjøres via skjemaet Samordnet registermelding i Altinn. 

Hvorfor så høye adressenummer?

Ved adressering langs veier i uregulert område benytter vi avstandsprinsippet.    

avstandsprinsippet tildeles adressenummer i forhold til adressens avstand fra veiens startpunkt, angitt i nærmeste hele ti-meter. En avstand på 430 meter gir derfor adressenummer 43 på høyre side, eventuelt 42 eller 44 på venstre side.

For stikkveier som skal adresseres til en adresseparsell med avstandsnummerering, blir avstanden regnet til der stikkveien tar av.

Fordelen med avstandsprinsippet er først og fremst at en automatisk får reservert ledige nummer og en får parallell nummerering.

Dette er svært nyttig system for de som skal finne fram til en oppgitt adresse. For hvis man er kjent med dette prinsippet vet man alltid hvor langt man skal kjøre.

Hvordan finne fram i kart og ved GPS?

Vi får tilbakemeldinger om at veiene og adressene ikke kommer opp/vises i deres bil-GPSer. Her er det viktig at den enkelte selv foretar oppdatering hos sine respektive GPS-leverandører. Kommunen er i denne omgang ferdig med å oppdatere veinavnene til den nasjonale veinettbasen hvor GPS-leverandørene henter sin informasjon ifra. Det står derfor ikke i oss.

På nett finnes det flere nettsteder som er godt oppdatert og hvor det kan søkes på adresser.

Vi har testet 1881. Skriv f.eks. "Bruvollveien 4, Averøy" i søkefeltet øverst til venstre. Da skal dere komme til kommunehuset på Bruhagen. I denne løsningen er det også mulighet til å vise søkeresultatet med forskjellig bakgrunnskart samt med historiske flybilder (øverst til høyre). Veinavn vises også i kartet.

Du finner mer om adressering på Kartverkets nettsider. 

Artikkelliste