Folland vannverk

Averøy kommune drifter Folland vannverk som er ett av fire vannverk i kommunen. Vannkilden er Vassdalsvatnet.

Om vannverket

Dagens forsyningsområde omfatter Kårvågområdet, Ildhusøya, Sandøya, Hasløya, Langøya, Tjønnøya, Honningsøya, Ramsøya, Henda og Flatset

Vannverket har et hovedledningsnett på ca. 103 km. Ledningsnettet består i hovedsak av PVC- og PEH-ledninger. Siste rest av asbest-sementledningene, lagt ca. 1960, ble fjernet i 2014.

I Hendaområdet (Hendvarden) er det bygd et høydebasseng som har som hovedfunksjonen å sikre en stabil og sikker vannforsyning i ytre øyområder hvor den vannkrevende fiskeindustrien er etablert. Topp vannspeil i høydebassenget ligger på kote 58.30. Volumet er på 1000 m3.

Det er bygd en reserveforsyningsledning mellom Folland vannverk og Nordre Averøy Vannverk som gjør det mulig ved behov å overføre vann begge veier via en pumpestasjon på Flatset.

Vassdalsvatnet ligger i en gryte omkranset av Fagerfjellet, Gulltanna og Storknoken. Vanninntaket ligger på omtrent kote 342. Områdene rundt vatnet er klausulert slik at det er klare begrensinger på aktiviteten i nedslagsfeltet.

Vannbehandlingen ved Folland vannverk består av siling som forhindrer større partikler i å komme inn i behandlingsanlegget og desinfeksjon skjer med klorgass og UV.

Foruten den interne styringen ved vannbehandlingshuset på Folland og ved høydebassenget ved Hendvarden, kan begge disse anleggene overvåkes via en WEB-basert løsning fra hvor som helst.

Sammen med de 3 private vannverkene er kommunen i gang med å etablere et felles digitalt ledningskartverk med en felles VA-feltløsning.

Vakttelefon

Ring 917 33 250 ved akutte situasjoner på kveld og helg.

Averøy kommune har teknisk vakt som kan nås utenom ordinær arbeidstid i aktuelle situasjoner knyttet til kommunale veger, vann- og avløpsnett.

I ordinær arbeidstid kontaktes kommunens sentralbord, tlf 71 51 35 00

Her er en oversikt over vakttelefoner for de private vannverkene i kommunen.