Tilsyn på private avløpsanlegg

Averøy kommune startet høsten 2023 opp med forberedelser for systematisk tilsyn ved private avløpsanlegg. Med dette omfattes de husstander som har innlagt vann, enten kommunalt eller privat, som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett.

Det finnes i dag rundt 1900 private avløpsanlegg i Averøy kommune. Alle bygninger med innlagt vann og privat avløpsløsning, skal ha godkjent utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 12. Mange av de avløpsanleggene som ble etablert for 30 - 40 år siden, tilfredsstiller ikke lenger dagens krav til rensing og utforming. Flere av disse anleggene trenger derfor oppgradering for å kunne tilfredsstille gjeldende utslippskrav.

Tilsyn med mindre avløpsanlegg er viktig arbeid for å oppnå god vannkvalitet i kommunen. Med god vannkvalitet menes at vannforekomstene i kommunen skal være egnet for bading, fisking, drikkevann m.m. Gjennom arbeidet med EUs vanndirektiv har fokuset på opprydding i avløp i spredt bebyggelse i hele Europa økt. Generelt er det mange gamle anlegg som ikke renser godt nok og som forurenser vannet. Og i tillegg et ukjent antall som har direkte utslipp.

Det er derfor blitt et nasjonalt myndighetskrav om å føre tilsyn med mindre avløpsanlegg. Dette ansvaret er lagt på kommunene.

Hva er tilsyn?

Tilsynsarbeidet gjennomføres systematisk og gjerne områdevis. Utgangspunktet for gjennomføring av tilsyn vil i grove trekk gå ut på følgende: 

  • gå gjennom dokumentasjon og registreringer for det aktuelle anlegget 
  • kontroll og oppfølging av tømmerapporter, servicerapporter og årsrapporter 
  • vurdere tømmefrekvens og tilgjengelighet 
  • gjennomføring av tilsyn 
  • kontroll av forurensning, lukt eller annen sjenanse fra anlegget 
  • tilsynsrapport
  • oppfølging av eventuelle avvik, og dermed pålegg om tiltak 

Både serviceavtale og tilsyn? 

Serviceavtale og tilsyn er to forskjellige ting. Kommunen krever at alle minirenseanlegg har en serviceavtale, dette for at servicepersonell jevnlig skal ha service på anlegget. Dette inkluderer påfylling av kjemikalier og ettersyn med at anlegget fungerer som det skal (både det elektroniske og det mekaniske). Dette betales direkte til de dere har underskrevet serviceavtale med. 

Averøy kommune er pålagt å føre tilsyn etter forurensningsforskriften kapittel 12.  Dette er et ledd i å kontrollere at avløpsanleggene renser slik de skal, at servicepersonell gjør jobben sin, at anleggseiere bruker anleggene slik det er anbefalt og, ved førstegangstilsyn, at anlegget er bygget i henhold til tillatelsen. 

Årlig gebyr for tilsyn 

Det har i lang tid vært behov for å få kontroll på utslippene fra private avløpsanlegg i Averøy kommune. 25. oktober 2021 vedtok derfor Averøy kommunestyre en innføring av tilsynsgebyr for utslippstillatelser. Det betyr at kommunens kostnader for tilsyn og saksbehandling i forbindelse med tilsyn dekkes av den ansvarlige for utslippet. Gebyret er et årlig beløp som skal finansiere alt kommunalt arbeid for å hindre forurensning fra mindre private avløpsanlegg. Den årlige kostnaden blir fordelt på alle anlegg, men det vil være en begrenset andel som får tilsyn det enkelte år. Du betaler derfor gebyr uavhengig av om det blir gjennomført tilsyn på ditt anlegg dette året. Får du tilsyn medfører dette heller ikke noen ytterligere kostnader ut over årsgebyret for tilsynsarbeidet. 

For 2024 er årskostnaden beregnet til kr 550,- for små ordinære avløpsanlegg (slamavskillere og minirenseanlegg) og kr 650,- for gråvannsanlegg. For større avløpsanlegg (10 husstander eller flere) er tilsynsgebyret per år på kr 1150,-. Gebyret kommer av kostnadsmessige og praktiske årsaker på samme faktura som for renovasjon fra ReMidt.  For fellesanlegg blir gebyret fordelt på de boenhetene som er tilknyttet, det vil si redusert.

Kan jeg klage? 

Kommunestyrets vedtak om gebyrsatser er en forskrift og kan ikke påklages. Enkeltvedtak truffet i medhold av forskriften kan påklages til kommunen innen tre uker fra meddelelse om vedtaket er mottatt.

Hjemler 

Etter forurensningsforskriften kapittel 12 og 13 er kommunen lokal forurensningsmyndighet og skal føre tilsyn med at bestemmelser og vedtak gitt i medhold av kapitlene følges. Forurensningsloven pålegger kommunen å motvirke forurensning, føre tilsyn med kilder til forurensning og påse at vedtak og lover blir overholdt. 

Følgende forskrifter og lover er gjeldende: 

Betalingssatser

Gjeldende betalingssatser framgår av kommunens gebyrregulativ (PDF, 511 kB)