Utslippstillatelse av avløpsvann

Det er kommunen som skal gi tillatelse til utslipp av avløpsvann fra boliger, fritidsboliger og annen bebyggelse med innlagt vann.

Eier plikter å søke kommunen om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende med utslipp mindre enn 50 pe (personekvivalenter). For virksomhet som bare slipper ut gråvann, gjelder plikten bare dersom det er innlagt vann.

Dersom det ønskes å etablere ny bolig i et området hvor det ikke finnes offentlig avløpsledning, må det søkes kommunen om utslippstillatelse.

Dette gjelder også om det ønskes å øke eksisterende utslipp vesentlig. Som vesentlig økning regner vi blant annet innlegging av vann og installering av vannklosett.

Ingen kan sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig uten tillatelse fra kommunen.

Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom (sanitært avløpsvann). Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning. Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert.

Lover og forskrifter

Kriterier/vilkår

 • Utslippet er mindre enn 50 pe (personekvivalenter)
 • Standardvilkårene fremgår av forurensingsforskriften kap.12 samt av Tekniske bestemmelser for Averøy kommune. Vilkår kan også fremgå av tillatelsen.
 • Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for drift og vedlikehold
 • Kommunen kan kontrollere at anlegget er lokalisert, bygd og drevet i samsvar med de vilkår som fremgår av tillatelsen

Veiledning og søknadsprosess

Kommunen gir veiledning om vilkår, forundersøkelser og hvordan du skal søke om utslippstillatelse. Skriftlig søknad skal blant annet inneholde følgende opplysninger:

 • Den ansvarliges navn og adresse
 • Dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives
 • Om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i forurensningsforskriften kap. 12 eller om det søkes om fritak for kravene
 • Plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart
 • Interesser som antas å bli berørt av etableringen, slik som drikkevann

Parter og andre som kan bli særlig berørt av saken skal varsles om innholdet i søknaden. Kopi av varselet sendes kommunen. Eventuelle uttalelser skal vedlegges søknaden.

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann (PDF, 905 kB)

Veiledning til søker - søknad om utslipp av avløpsvann (PDF, 597 kB)

Vedlegg A - navn på nøytral fagperson (DOCX, 30 kB)

Vedlegg B - begrunnelse for ønske om unntak fra §12-8 til §12-9 (PDF, 200 kB)

Vedlegg C - dokumentasjon av rensegrad (PDF, 516 kB)

Vedlegg D - plassering av renseanlegg  (PDF, 508 kB)

Vedlegg E  Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget (PDF, 110 kB)

Vedlegg F - oversikt over interesser som blir berørt (PDF, 194 kB)

Vedlegg G  oversikt over hvem som er varslet (PDF, 112 kB)

Nabovarsel

Her finner du informasjon om nabovarsel. 

Det er 4 ukers svarfrist i forbindelse med nabovarsling ved søknad om utslippstillatelse iht. forurensningsforskriften. 

Levering av søknaden

Søknaden kan leveres oss pr. post, ved oppmøte eller på e-post.

 • Postadresse: Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
 • Besøksadresse: Servicekontoret, Bruvollveien 4, AVERØY
 • E-postadresse: post@averoy.kommune.no 

Saksbehandling

Kommunen kan under søknadsbehandlingen fastsette krav som avviker fra forskriftens kapittel 12 eller nekte etableringen av utslipp. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på forurensningsmessige ulemper sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

Saksbehandlingstid

Fullstendig søknad om utslippstillatelse som er i overensstemmelse med kravene i forskriftens kapittel 12 skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Dersom kommunen ikke har avgjort saken innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt så fremt det ikke er noen grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Fullstendig søknad med krav som avviker fra forskriften, skal avgjøres så snart som mulig.

Klagemulighet

Se klage på vedtak i byggesak