Helse- og omsorgstjenestene - ny organisering og oppgavefordeling

I fjor var det kartlegging og planlegging - i år gjennomfører vi.  1. mars var datoen da vi satte i verk vår nye organisering og oppgavefordeling av helse- og omsorgstjenestene. Vi har rett og slett gjennomført omfattende prosess for dagens og morgendagens helse- og omsorgstjenester i Averøy. 

Tid til ledelse

I januar 2023 startet vi opp et arbeid og en gjennomgang av organisering og oppgavefordelingen av helse og omsorgstjenestene våre. Bakgrunnen var at enhetene i løpet av mange år har vokst, både med antall oppgaver og ansatte, og uten at vi hadde gjort noe med ressurser til ledelse. Arbeidsmengden for enhetslederne ble for stor ut fra ansvaret for oppfølging av ansatte, faglig og daglig drift og økonomiansvar. Det ble rett og slett lite tid til ledelse.

I arbeidet med å se på ny organisering ble Agenda Kaupang AS valgt som prosessveiledere, og vi satte ned en prosjektgruppe med representanter fra ledelsen, enhetene, tillitsvalgte og verneombud.

Alternativ 2K 

Agenda Kaupang gjennomførte kartlegginger av organisasjonen gjennom både felles dialogmøter og individuelle- og gruppeintervjuer med ansatte på alle nivå i organisasjonen. Status, utfordringer og organisasjonsmodeller ble gjennomgått. Arbeidet ble oppsummert i en rapport med forslag til en ny og framtidsrettet organisering av helse og omsorgstjenestene.

Agenda Kaupang

Det var enighet blant ansatte, ledere og prosjektgruppe om at alternativet 2K svarte godt ut bestillingen som ble gjort ved inngangen til arbeidet. Dette forslaget fikk deretter enstemmig tilslutning i organisasjonsutvalget 14. juni 2023:

Vedlagte prosjektplan med tidsfrister legges til grunn for det videre arbeidet. Det forutsettes at prosjektplanen drøftes med tillitsvalgte. Effekter av endringer tas med i budsjett og økonomiplanarbeidet for 2024 – 2027.

Lenke til sak i organisasjonsutvalget 14. juni 2023 om organisering og oppgavefordeling  i helse- og omsorgstjenestene i Averøy kommune.

Den foreslåtte strukturen har «ryddet» i en del uhensiktsmessige strukturer og oppgaver mellom enhetene, altså en rydding på hvor tjenestene hører hjemme. Hva er institusjon og institusjonsoppgaver og hva er f. eks tjenester for de som er hjemmeboende?

Ny enhet – helse og forebygging

Folkehelse og forebygging er tverrfaglige tjenester til innbyggerne gjennom hele livet. Etter at legesenteret ble kommunalt var det naturlig og svært formålstjenlig å opprette en ny enhet med ansvar for folkehelse og forebygging. Sammen med helsestasjonen, ergo- fysioterapeuter og psykisk helse blir det en spennende enhet å følge. Mer forebygging og mindre reparasjon er bra for hver enkelt og for samfunnet som helhet.

Anni Jensen - Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Anne Marit Sylthe - Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Hege Stemland - Klikk for stort bilde

Fortsatt to-nivå-modell

Politisk nivå har signalisert at de fortsatt ønsker to-nivå-modellen (etablert i 2003) - altså en modell som viser hvor mange ledernivå kommunedirektøren skal ha under seg. Det betyr at kommunedirektøren følger opp samtlige stabs- og enhetsledere i organisasjonen. Se organisasjonskart for Averøy kommune.

Redusere sårbarhet

For å sikre en robust ledelse i enhetene er det innført et avdelingslederledd under enhetslederne. Avdelingslederne skal avlaste enhetslederne og gjør enheten mindre sårbar i forhold til ferier, sykefravær og turnover i enhetslederstillingene.

I prosessen kom det også fram ønsker om å styrke stab/støttefunksjonene spesielt på personalsiden. Dette ble løst gjennom å omdisponere ressurser i sentraladministrasjonen. Spesialstillinger som kreftkoordinator, demenskoordinator og IT-konsulent for helse- og omsorgstjenestene er lagt til Tildelingsenheten, som på sin side er gjort om til en stabsenhet under kommunedirektøren.

Nye stillingsbeskrivelser og ansettelser

Høsten 2023 ble det jobbet med stillingsbeskrivelser, avklaring i forhold til om ansatte hadde rettskrav på stillinger og stillingsutlysninger. På grunn av det krevende budsjett- og økonomiplanarbeidet ble gjennomføringen av organisasjonsendringen satt til 01.03.24. Det er også laget en egen plan for kompetansetilførsel og utvikling av ledere og avdelingsledere.

De fleste stillingene er nå besatt og kommunedirektøren er svært fornøyd med å presentere vår nye organisasjon og lederne i de «nye» enhetene. Dette er godt motiverte og dyktige ledere som skal videreføre og utvikle gode tjenester til innbyggerne våre. De skal ha tid til ledelse og følge opp fag/kvalitet, ansatte og økonomi.

Averøy sykehjem:

Enhetsleder: Anni Jensen

Avdelingsleder: Ida Ormset (korttidsavdeling)

Avdelingsleder: Ida Skjelvik (langtidsavdelinger)

Avdelingsleder: Hilde Kristiansen (avdeling E og Ladevangen omsorgssenter)

Hjemmetjenesten:

Enhetsleder: Hege Lin Stemland

Avdelingsleder: Elfrid Loe

Avdelingsleder: Kristin Hovde (ikke tiltrådt ennå)

Botjenesten:

Enhetsleder: Carina Ellingvåg

Avdelingsleder: Lise Solheim (sone 1)

Avdelingsleder: Kristin Halås (fungerende i sone 2)

Helse og forebygging:

Enhetsleder: Gun-Towe Andersson

Avdelingsleder: Kristi Garte (psykisk helse og rus)

I tillegg har vi Tildelingstjenesten med Anne-Marit Sylthe som stabsleder.

Vi ønsker alle lykke til, ledere og ansatte. Det er laget som teller, og i omstillinger er det nødvendig å holde målet høyt hevet. Reisen framover krever både læring, avlæring og utholdenhet.