Innhenting av tilstandsanalyser for veilysanleggene langs kommunale veier

Averøy formannskap vedtok i siste møtet før jul at de ønsker en oversikt over og tilstanden til veilysene langs kommunale veier i Averøy.

Det finnes i dag ingen komplett oversikt over de veilysanleggene som finnes i kommunen.

Formannskapets vedtak av 19.12.23:
«Det legges ut en forespørsel på kommunens hjemmeside der en ber lysforeningene rapportere inn oversikt og tilstand på veilys på kommunale veier. Tilstandsanalyse skal være utført av autorisert personell. Det skal rapporteres antall lyspunkt og type.»

Bakgrunnen for vedtaket fragår av saksutskriften.


Hensikten med saken er å få kartlagt hvilke lysanlegg som finnes, tilstanden på anleggene, hva det vil koste å oppgradere anleggene samt de årlige drifts- og vedlikeholdskostnader. 

Dette er et ledd i en utredning om offentlig overtakelse og drift av veilysanleggene langs veinettet i Averøy.

Veilysforeninger oppfordres med bakgrunn av dette om å utarbeide og oversende kommunen tilstandsanalyser for sine respektive veilysanlegg. Som det framgår av vedtaket skal tilstandsanalysene være utarbeidet av autorisert personell. 

Rapportene sendes:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

Fristen for rapporteringen settes til 30.04.24