Botjenesten

Botjenesten følger opp og gir ulike tjenester til utviklingshemmede. Støttekontakt, avlastning, dag- og aktivitetstilbud er tjenestens viktigste oppgaver.

Botjenesten yter bistand til utviklingshemmede, både barn og voksne som bor i eget hjem/fosterhjem, i bofellesskap på Kårvåg, samlokaliserte boliger i Furuveien, avlastning, på Bruvoll aktivitetssenter, gjennom kantinedrift i kommunehuset blant annet.

Hva får du?

Tjenestene som gis kan for eksempel være praktisk bistand eller nødvendig helsehjelp, samt opplæring / sosial trening og andre aktiviteter gjennom døgnet. Hovedarena for tjenesteutførelse er i personens hjem og der personen ferdes.


Boliger

Tilrettelagt botilbud for utviklingshemmede med behov for nærhet til hjelpeapparatet. Vi har pr i dag 11 leiligheter og en avlastningsleilighet.


Tildeling av leilighet og avlastning gis etter søknad om helse- og omsorgsstjenester, og det blir fattet vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer.

 

Gå til søknadssiden


Kårvåg bofellesskap er tilrettelagte boliger for personer med utviklingshemming.

Furuveien er tilrettelagte boliger for personer med utviklingshemming
Kårvåg avlastning er et tilbud til foreldre/foresatte med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Bruvoll aktivitetssenter  tilbyr tilrettelagte aktiviteter innenfor botjenesten

 

Støttekontakt

Avlastning

Les mer om avlastning og hvordan du søker
 

Botjenesten gir individuelt tilpassede tjenester til våre brukere, vi ønsker å være løsningsorienterte og omstillingsdyktige – vi er opptatt av å møte kravene fra et samfunn som er i stadig endring.

Botjenesten er en tjeneste som strekker seg langt for å møte brukernes behov for aktiviteter og innhold i hverdagen. Vi har fokus på kommunikasjon, samt å skape tillit til våre brukere og deres familier. Vi tar jevnlig imot studenter og elever som kommer for å ha praksis hos oss.