Formannskapet vedtok oppstart av privat planprosess for Hendholmen Industriområde i sak FSK 59/2017 i møte 18.10.2017.

Averøy kommune legger herved forslag til Målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune 2018-2023 og Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Averøy kommune ut på offentlig høring.

Averøy formannskap vedtok å legge reguleringsplanforslag for landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta ut til offentlig ettersyn (FSK sak 41/2017; møte 22.08.2017). 

Averøy kommunestyre behandlet i møte 19.06.17 klage på vedtak om egengodkjenning av reguleringsplan Uran boligfelt. 

Formannskapet vedtok i møte 25.04.2017 å igangsette planprosess for ny skole ved Rangøykrysset.