Averøy formannskap vedtok å legge reguleringsplanforslag for landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta ut til offentlig ettersyn (FSK sak 41/2017; møte 22.08.2017). 

Averøy kommunestyre behandlet i møte 19.06.17 klage på vedtak om egengodkjenning av reguleringsplan Uran boligfelt. 

Formannskapet vedtok i møte 25.04.2017 å igangsette planprosess for ny skole ved Rangøykrysset.