Melding om vedtak - Reguleringsplan for industriområde Kristvika nord

Averøy kommunestyret vedtok reguleringsplan for industriområde Kristvika nord i møte 8. desember 2022.

Vedtak (PDF, 5 MB) 

Plandokumenter:
Plankart (PDF, 7 MB)  
Planbestemmelser (PDF, 627 kB)  
Planbsekrivelse (PDF, 2 MB) 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 2 MB)   
Konsekvensutredning (PDF, 3 MB) 
Konsekvensutredning - Naturmangfold (PDF, 5 MB)   
Støyutredning (PDF, 5 MB)  
Skredfarekartlegging (PDF, 3 MB)    
Flomfarevurdering (PDF, 5 MB)    
Geoteknisk vurderingsrapport (PDF, 8 MB)    
Arkeologisk fagrapport (PDF, 6 MB)     

Plandokumenter vil også bli gjort tilgjengelig i kommunens planregister i GeoInnsyn.

Berørte grunneiere og offentlige myndigheter er blitt tilskrevet.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

Klagefristen er 3 uker fra kunngjøring/ mottak av melding om vedtak.