Barn og ungdom som trenger hjelp eller noen å snakke med

Denne siden gir deg en oversikt over de ulike tiltakene Averøy kommune og andre vi samarbeider med, har av hjelpetilbud til barn, ungdom og familier.

Samordning mellom kommune og Helse Møre og Romsdal

Averøy kommune og Helse Møre og Romsdal, BUP (poliklinikk for psykisk helsevern barn og unge) og HABU (habilitering barn og unge) samarbeider om barn og unge som har behov for ulike hjelpetiltak og har laget en egen oversikt over hvordan vi har samordnet våre tjenester. 

Ved å klikke på de ulike boksene i samordningsmodellen av hjelpetilbud for barn og unge, får du kunnskap om bekymringer (du har på vegne av barnet), vurdering og henvisning, hvordan utredning og diagnostikk skal skje, behandling og pasientopplæring og oppfølging.

Helsestasjonen

Helsestasjonen hjelper og følger barn og foreldre/foresatte fra svangerskapet og til barnet har blitt en ung voksen (helsestasjon for ungdom).

Familieveileder

Helsestasjonen har egen familieveileder. Dette er et tilbud til familier som ønsker litt ekstra veiledning og støtte i rollen som forelder/foresatt.

Familievernkontoret

Familievernkontoret i Kristiansund gir gratis hjelp til familier gjennom samtaler, kurs og gruppeveiledning: Hjelp i parforholdet, veiledning til foreldre, mekling og foreldresamarbeid, sinnemestring m.m.

NAV-Averøy

NAV-Averøy  kan bidra med hjelp til å skaffe seg arbeid, økonomisk sosialhjelp og gjeldsrådgivning, ekstra midler til barnefamilier i forhold til ferie og fritid (inkl. busskort). NAV søker rusbehandling for enkeltpersoner og familier, bistår med å skaffe midlertidig bolig og arbeidsrettet rehabilitering.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagene

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt. Det må søkes for hvert barnehageår.

Fysioterapi

Barn og unge (under 18 år) med nedsatt funksjonsevne, motoriske funksjonsvansker, plager fra muskel/skjelett o.l. får fysioterapi.

Tilrettelegging/spesialundervisning og velferd på skolene

Hver enkelt skole skal legge til rette for barn og unge som har spesielle behov pedagogisk, medisinsk eller sosialt. Under oversikt skole og utdanning kan du lese mer om disse tilbudene.

Nullmobbing.no På dette nettstedet finner barn, unge og foreldre/foresatte informasjon og råd om mobbing og rettigheter.

Barn og unges helsetjeneste i Møre og Romsdal

Ung.no - alt mulig om det å være ung.

Snakk om psyken Prat eller chat anonymt om alt mulig med frivillige fra Blå Kors.

Korspåhalsen.no Her kan du prate eller chatte anonymt med frivillige fra Røde Kors.

Ros - rådgivning om spiseforstyrrelser for alle som strever med mat, kropp og selvfølelse.

Alarmtelefonen for barn og unge Telefonen 116 111 er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for barn og unge som lever under slike vilkår kan også ringe.

Dinutvei.no er en nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner. Portalen er en "peker" til ulike hjelpetilbud, avmerket i kart, både med utgangspunkt i der du befinner deg og i landet for øvrig. Portalen gir deg mye nyttig informasjon og råd om problemstillinger rundt vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt. Nettportalen har også en spørsmål- og svartjeneste, hvor du kan henvende anonymt og få svar.

Hvor lite skal du finne deg i? Denne kampanjen fra politiet skal gi økt kunnskap om vold i nære relasjoner og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen. Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Derfor er det en viktig oppgave for politiet å redusere omfanget av vold og trusler. Kampanjen rettes mot personer utsatt for vold fra partner, inkludert unge par, samt personer som kjenner til at andre blir utsatt for vold i nære relasjoner.

Barneverntjenesten for Averøy, Gjemnes og Kristiansund. Barnevernets ansvar og arbeidsoppgaver finner vi i lov om barneverntjenester. Lovens formål er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal bidra til at barn og unge får en trygg og god oppvekst.

Nordmøre krisesenter IKS har et gratis, døgnåpent krisesentertilbud, primært til innbyggere i Averøy, Kristiansund, Aure, Halsa, Surnadal, Smøla og Tingvoll og som er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet i kommunene. Du trenger ikke henvisning eller timebestilling for å ta kontakt.