Pris for sykehjemsplass

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi og hva slags plass du får. Har du ektefelle eller annen hjemmeboende familie skal de sikres et rimelig økonomisk grunnlag.

Korttidsplass

Kroner 160,- per døgn. Inntil 60 døgn.

Langtidsplass

Hovedregel for betaling ved langtidsplass:
Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (for tiden kr 93 634) betaler du vanligvis 75 % årlig. Et fribeløp på kr 8000 trekkes fra. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betaler du inntil 85 %. Betalingens størrelse begrenses slik at du har igjen minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp + fribeløpet til eget forbruk.

Beregning av inntekt

Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter.

I tillegg kommer regler for fradrag ved forsørgeransvar (hjemmeboende barn), ved hjemmeboende ektefelle/samboer, ved uskifte og andre særregler som kan føre til at grunnlaget egenandelen beregnes utfra fraviker fra hovedregelen. Dersom du ønsker hjelp til å finne ut hvor mye egenandelen blir for deg, bør du kontakte søknadskontoret i den kommunen hvor du bor.

Regneeksempel

Under følger et eksempel på hvordan vi regner ut egenandel for langtidsplass.

Beregningsgrunnlag

Alderspensjon kroner 300 000

- Fradrag (f.eks. skatt) kroner 100 000

= Beregningsgrunnlag kroner 200 000

Egenandel

75% av grunnlag inntil 1G minus fribeløp ((93634-8000) x 75%)kr 61 701

+ 85 % av grunnlag utover 1G ((200 000-90 086) x 85%)kr 93 442

= Egenandel kr 155 143

Lovverk

Reglene for egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester, herunder sykehjemsplass, er regulert av to forskrifter. Denne forskriften gjelder hele landet