Feller, fangst og rovvilt

Feller

Fellefangst er regulert i Forskrift om jakt, felling og fangst.   

Alle som skal drive med fellefangst må ha jegerprøveeksamen. Alle feller skal være merket med eiers navn og telefonnummer. Utsetting av feller forutsetter grunneiers tillatelse.

Felletypene må være godkjente.

Rovvilt

Små rovdyr 

I Averøy er det mink, rødrev, grevling, mår og røyskatt.

Jakttider:   
Mink:          hele året   
Rødrev:     15.juli – 15.april (150 kr i skuddpremie på rødrev.)   
Grevling:   21. august – 31. januar   
Mår:          1. november – 15. mars   
Røyskatt:   21. august – 15. mars.   

For mink har Direktoratet for naturforvaltning utarbeidet Handlingsplan mot amerikansk mink. Jakt og fangst av smårovvilt kan drives over det meste av året, det vises til jakttidene ovenfor.

Store rovdyr  

Gaupe er dokumentert i Averøy i flere år, og i mars 2016 ble det skutt en hanngaupe på 24 kg. Etter dette er det kommet meldinger om synsobservasjoner av gaupe, men det er ikke lyktes å dokumentert gaupe med spor eller bilde på viltkamera.   

Derfor er det viktig at ved observasjon av gaupe eller spor etter gaupe at det ringes til kommunen på tlf 930 63937 for om mulig å kunne dokumentere spor.   

Averøy ligger i et område som det ikke er mål om yngling av gaupe, og det er derfor kvotefri jakt på gaupe i Averøy. Jakt på gaupe er underlagt diverse bestemmelser om bl.a. rapportering. Det vises til Forskrift om forvaltning av rovvilt og Fylkesmannens hjemmesider.

Jakttid på gaupe er 1.februar - 31. mars.

Gaupe har rådyr høyt oppe på spiseseddelen. Ei enslig gaupe som kun lever av rådyr vil grovt sett i gjennomsnitt ta ca 1 rådyr pr uke, dvs. ca. 50 rådyr i året. Det er dokumentert at gaupe har tatt hjort i Averøy.

Det er ikke dokumentert at husdyr er tatt av gaupe i Averøy. Det var mistanke om at gaupe hadde tatt ett sauelam, men ved obduksjon viste det seg at lammet var tatt av rev.

Kommunen har ingen rolle i selve forvaltningen av gaupe. Kommunens oppgaver er å bistå Statens naturoppsyn med dokumentasjon om hvorvidt det er gaupe i Averøy. Når det påvises spor blir det sporet for å se om det er en enslig gaupe eller flere gauper ifølge (familiegruppe). Ved evt. påkjørsel av gaupe har kommunen i samråd med fylkesmannen som oppgave å gjennomføre ettersøk.

Dersom det er en familiegruppe av gaupe på Averøya har dette stor forvaltningsmessig verdi. Kvoten på gaupe blir satt ut i fra antallet registrerte familiegrupper i regionen sett opp mot bestandsmålet på 12 familiegrupper.

Dersom det blir dokumentert en familiegruppe på Averøya vil det derfor ha innvirkning på kvotefastsettelsen på gaupe for regionen. Det er derfor svært viktig at det meldes fra til kommunen eller Statens naturoppsyn umiddelbart, - spesielt dersom det observeres familiegruppe, men også om det observeres enslig dyr. Det gjelder også ved observasjon av spor etter gaupe.

Artikkelliste