Valdorganisering og jaktledere

I Averøy er det åpnet for jakt på hjort og rådyr. Det er godkjent 20 vald for jakt på hjortevilt.

RÅDYR 
20 vald med et areal på 149 347 dekar er godkjent for jakt på rådyr. 
4 vald får tildelt fellingstillatelse på rådyr som fri kvote (totalt 129156 dekar) 
16 vald får tildelt fellingstillatelser på rådyr etter minsteareal ( totalt 20191 dekar).

HJORT 
10 vald på totalt 141217 dekar er godkjent for jakt på hjort. 
4 vald får tildelt fellingstillatelser på hjort etter godkjent bestandsplan (totalt 129156 dekar). 3 av disse valdene inngår i Averøy bestandsplanområde.  
6 vald som er godkjent for jakt på hjort får tildelt fellingskvote etter minsteareal (totalt 12061 dekar).

Valdoversikt 2023 (PDF, 27 kB)

Oversikt over jaktledere og valdansvarlige 2023 (PDF, 37 kB)

Valdkart  (PDF, 8 MB). Valdkartet er en illustrasjon som viser valdenes beliggenhet. Innenfor grensene i valdkartet vil det være eiendommer som ikke er med i valdet, men som likevel er skravert.

Endring av vald

Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 11, Godkjenning og endring av vald

"Kommunen skal behandle søknad om godkjenning av nye vald eller endringer i eksisterende vald for jakt på elg, hjort og rådyr innen 15. juni. 

Jaktrettshaver som ønsker å trekke en eiendom ut av et godkjent eller omsøkt vald, skal melde dette skriftlig til valdansvarlig representant med kopi til kommunen senest 1. april. Utmelding krever underskrift fra den eller de som lovlig representerer eiendommen. 

Dersom valdets grenser, eiendomsforhold eller tellende areal endres, skal valdansvarlig representant melde endringene skriftlig til kommunen innen 1. mai for ny godkjenning. 

Kommunen kan til enhver tid trekke godkjenningen av hele eller deler av valdet tilbake og kreve at det fremmes ny søknad dersom rettighetsforhold som har betydning for godkjenningen av valdet er uklare. Kommunen kan også kreve at opplysningene som er gitt i søknaden bekreftes eller dokumenteres på nytt."

Søknadsfrist for endring eller godkjenning av vald er 1.mai.

Søknadsskjema for endring eller godkjenning av vald

Artikkelliste