Varsling og plikter ved skadeskyting

Ansvaret for all varsling i forbindelse med en påskyting av hjortevilt som ikke blir funnet, og et påfølgende ettersøk, - tilligger jegeren som skjøt på dyret.

Varsling

Ved påskyting av hjort, rådyr eller elg der det påskutte og antatt skadde dyret ikke blir funnet samme dag som det ble påskutt, skal dette varsles av jeger innen utgangen av samme dag som påskytingen skjedde til valdansvarlig og viltansvarlig i kommunen på tlf. 93063937.

Hvis ettersøket går inn på et annet jaktfelt eller vald, skal jeger/jaktlag/valdansvarlig på dette jaktfeltet/valdet varsles så snart som det er praktisk mulig. Dersom det ikke lykkes å få tak i vedkommende, skal ikke ettersøket avbrytes, men fortsette.

Betingelsen for bruk av kunstig lys under ettersøket er at jeger har varslet kommune, politi og valdansvarlig om dette. Kommunen varsles med SMS til 93063937 der det oppgis navn på jeger og jaktfelt. Politiet varsles på tlf. 02800.

Utføring av ettersøk

Ved påskyting av storvilt som forsvinner skal ettersøksekvipasjen som jegeren har avtale med tilkalles. Det skal deretter utføres en skuddplassundersøkelse. Dette må gjøres av en person med kompetanse og erfaring på slike undersøkelser. Ut i fra funn på skuddplassen og intervju med skytter planlegges ettersøket. 

Selv om en ikke finner noe på skuddplassen kan en ikke friskmelde det påskutte dyret. Ettersøksjegeren skal i et slikt tilfelle spore på det påskutte dyret så lenge at han/hun kan gjøre seg opp en kvalifisert vurdering av om hvorvidt det påskutte dyret er å anse som skadet eller om det om det har vært et bomskudd. Blir det gjort funn av blod eller fragmenter fra dyret kan ikke dyret friskmeldes.

Det skal stor erfaring som ettersøksjeger til for å friskmelde et påskutt hjortevilt. En friskmelding et stort ansvar og betinger av en med stor sikkerhet kan påvise at dyret ikke er truffet.
Det er f.eks. særdeles vanskelig å skille mellom et dyr som er truffet i vomma der det ikke har vært gjennomskyting, fra et dyr som ikke er truffet.
På skuddplassen vil det ligge kun noen få snitthår, og inngangshullet kan lukke seg, slik at det ikke kommer ut blod eller vominnhold.

Dersom det utføres et grundig arbeid av en kompetent ettersøksekvipasje, og ettersøksjegeren kan konkludere helt sikkert at dyret ikke er skadet, kan dyret friskmeldes av ettersøksjegeren. Dette er vanligvis kun i de tilfellene der en finner kuleinnslaget i et tre eller lignende på et sted slik at kulen umulig kunne ha truffet dyret, eller der stedet og bakgrunnen hvor dyret ble påskutt er snødekt og uten hår, blod eller andre fragmenter fra dyret.

Ved den minste mistanke om at dyret kan være skadet skal ikke dyret friskmeldes, og dersom dyret ikke blir funnet innen dagen det er påskutt skal dette varsles til kommunen på tlf. 93063937.

Jeger/jaktlag skal forholde seg til det viltansvarlig i kommunen bestemmer for det videre ettersøket.

Det er kun kommunen som har myndighet til å avslutte et ettersøk etter et skadet hjortevilt.

Artikkelliste