Plantevernmiddel

Plantevernmidler brukes til bekjempelse av ugras, insekter og sopp som gjør skade på nyttevekster, samt til å regulere plantevekst m.m. 

Vanligvis brukes kjemiske stoffer, men det finnes også biologiske metoder for slik bekjemping. Mattilsynet har ansvar for godkjenning av plantevernmidler i Norge, og det settes strenge krav til midler som godkjennes og til hvordan midlene brukes, spesielt med tanke på uheldige effekter for helse og miljø.

Salg og bruk av plantevernmidler er regulert gjennom forskrift om plantevernmidler . De som bruker eller omsetter plantevernmidler har ansvar for å følge regelverket. Mattilsynet har delegert enkelte oppgaver til fylkesmennene og kommunene. Det er utarbeidet en instruks for kommunens oppgaver, som  går ut på å utstede autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat) til yrkesdyrkere og behandle søknader om tillatelse til spredning av plantevernmidler i kantsoner, på åkerholmer og i utmark.

Les mer om plantevernmidler på sidene til Mattilsynet