Skogskjøtsel og skogkultur

For å høste av skogressursene på en bærekraftig og økonomisk god måte, betinger dette at skogeieren skjøtter skogen sin ved å utføre skogskjøtsel.

Hogst og skogskjøtsel

For å høste av skogressursene på en bærekraftig og økonomisk god måte, betinger dette at skogeieren skjøtter skogen sin ved å utføre skogskjøtsel. Etter hogst skal det plantes eller gjøres andre tiltak , f.eks markberedning, for å etablere ny skog. Etter som skogen vokser til må det utføres ungskogpleie / avstandsregulering for å fjerne uønskede treslag og oppnå riktig antall trær. I Averøy har vi gode tilskuddsordninger for skogskjøtsel, spesielt gode for planting og i særdeleshet rause for ungskogpleie.
 

Skogkultur

I Averøy kommune har vi gode tilskuddsordninger til skogeiere som utfører skogkultur. Det blir årlig tildelt midler til skogkultur fra Statsforvalteren til kommunen, i tillegg er det et kommunalt tilskudd med en ramme for 2021 på 26000 kr. Det er også et statlig nasjonalt tilskudd til enkelte tiltak.

Tildelingen fra Statsforvalteren varierer noe fra år til år, tilskuddsrammen til Averøy er for 2022 på 30000 kr. 

Kommunestyret vedtok i møte den 09.05.2022 Tilskuddssatser for NMSK (nærings- og miljøtiltak i skogbruket) og kommunalt tilskudd til skogkultur gjeldende fra og med 2022 (PDF, 83 kB) i Averøy kommune. 

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 930 63 937

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy