Skogskjøtsel og skogkultur

For å høste av skogressursene på en bærekraftig og økonomisk god måte, betinger dette at skogeieren skjøtter skogen sin ved å utføre skogskjøtsel.

Hogst og skogskjøtsel

For å høste av skogressursene på en bærekraftig og økonomisk god måte, betinger dette at skogeieren skjøtter skogen sin ved å utføre skogskjøtsel. Etter hogst skal det plantes eller gjøres andre tiltak , f.eks markberedning, for å etablere ny skog. Etter som skogen vokser til må det utføres ungskogpleie / avstandsregulering for å fjerne uønskede treslag og oppnå riktig antall trær. I Averøy har vi gode tilskuddsordninger for skogskjøtsel, spesielt gode for planting og i særdeleshet for ungskogpleie.
 

Skogkultur

Med skogkultur menes planting og foryngelse av ny skog etter hogst, stell av ungskog og tynning mm.
I Averøy kommune har vi gode tilskuddsordninger til skogeiere som utfører skogkultur. Det blir årlig tildelt midler til skogkultur fra Fylkesmannen til kommunen, i tillegg er det et kommunalt tilskudd. Tildelingen fra Fylkesmannen for 2018 er på inntil 30000 kr, og den kommunale tilskuddspotten er på inntil 25000 kr. Det er også mulig å bruke av de statlige tilskuddsmidlene til fellestiltak i skogbruket, f.eks tilskudd til områdeplanlegging av skogsbilveier. Tilskuddsordningene og tilskuddssatsene for 2019 finner du her. (PDF, 187 kB) 

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 71 51 35 57
Mobil 930 63 937

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy