Skogskjøtsel og skogkultur

For å høste av skogressursene på en bærekraftig og økonomisk god måte, betinger dette at skogeieren skjøtter skogen sin ved å utføre skogskjøtsel.

Hogst og skogskjøtsel

Etter hogst skal det plantes eller gjøres andre tiltak , f.eks markberedning, for å etablere ny skog. Etter som skogen vokser til må det utføres ungskogpleie / avstandsregulering for å fjerne uønskede treslag og oppnå riktig antall trær.

Skogkultur

I Averøy kommune har vi gode tilskuddsordninger til skogeiere som utfører skogkultur, spesielt gode for planting og særdeles gode for ungskogpleie. Det blir årlig tildelt NMSK-midler til skogkultur fra Statsforvalteren til kommunen, i tillegg er det et kommunalt tilskudd. Det er også et statlig nasjonalt tilskudd til enkelte tiltak.

Kommunestyret vedtok i møte den 09.05.2022 Tilskuddssatser for NMSK (nærings- og miljøtiltak i skogbruket) og kommunalt tilskudd til skogkultur gjeldende fra og med 2022 (PDF, 83 kB) i Averøy kommune. 

Artikkelliste