Skogskjøtsel og skogkultur

For å høste av skogressursene på en bærekraftig og økonomisk god måte, betinger dette at skogeieren skjøtter skogen sin ved å utføre skogskjøtsel.

Hogst og skogskjøtsel

For å høste av skogressursene på en bærekraftig og økonomisk god måte, betinger dette at skogeieren skjøtter skogen sin ved å utføre skogskjøtsel. Etter hogst skal det plantes eller gjøres andre tiltak , f.eks markberedning, for å etablere ny skog. Etter som skogen vokser til må det utføres ungskogpleie / avstandsregulering for å fjerne uønskede treslag og oppnå riktig antall trær. I Averøy har vi gode tilskuddsordninger for skogskjøtsel, spesielt gode for planting og i særdeleshet for ungskogpleie.
 

Skogkultur

Med skogkultur menes planting og foryngelse av ny skog etter hogst, stell av ungskog og tynning mm.
I Averøy kommune har vi gode tilskuddsordninger til skogeiere som utfører skogkultur. Det blir årlig tildelt midler til skogkultur fra Fylkesmannen til kommunen, i tillegg er det et kommunalt tilskudd. Tildelingen fra Fylkesmannen varierer noe fra år til år, avhengig av aktiviteten i kommunene. Den kommunale tilskuddsrammen er for 2020 på inntil 26000 kr. Det er også mulig å bruke av de statlige tilskuddsmidlene til fellestiltak i skogbruket, f.eks tilskudd til områdeplanlegging av skogsbilveier. Tilskuddssatsene for 2020 finner du her.  (PDF, 182 kB)

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Mobil 930 63 937

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy