Tilskuddsordninger og skjema

Det finnes ulike tilskuddsordninger til skogbruk. Her er en oversikt med retningslinjer, tilskuddssatser og søknadsskjema.

Skogkultur

For 2024 er Averøy kommune tildelt 80000 kr fra Statsforvalteren til NMSK (nærings- og miljøtiltak i skogbruket). 
Averøy kommune har også et kommunalt tilskudd til skogkultur, rammen for dette er i 2024 på 15000 kr. 

Kommunestyret vedtok i møte den 09.05.2022 Tilskuddssatser for NMSK (nærings- og miljøtiltak i skogbruket) og kommunalt tilskudd til skogkultur gjeldende fra og med 2022 (PDF, 83 kB) i Averøy kommune.

For 2024 har det vært så stor aktivitet med planting.  Med de maksimale tilskuddssatsene ville rammen på 15000 kr for det kommunale tilskuddet bli oppbrukt ganske tidlig i året. Det ville medført at noen fikk kommunalt tilskudd, andre ikke. Det er derfor valgt å sette ned tilskuddssatsene for det kommunale tilskuddet til 10% for alle tiltak.  

Vær oppmerksom på at ved tilskudd til skogplanting (nyplanting) gis det tilskudd kun opp til det minimum planteantall for gjeldende bonitet som er fastsatt av Landbruksdirektoratet. 
Det kan gis tilskudd for inntil 50 planter/daa utover dette fastsatte bonitetsavhengige minimumstallet som tilskudd til tettere planting. 
Eks. På en G17 får man bare NMSK-tilskudd på 180 planter, og Tettere planting tilskudd på 50 planter (180-230).
Det vises til Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak (landbruksdirektorat.no) der det fremgår de ulike tallene for planteantall på de ulike bonitetene. Her fremgår det også grenser for tilskuddsberettigde planteantall ved markberedning og suppleringsplanting.

Dersom det plantes et høyere planteantall enn det gis tilskudd til, kan det, innen rimelighetens grenser, brukes innestående skogfond for å finansiere dette.

For 2024 er det ut over dette også et statlig (nasjonalt) tilskudd med følgende tilskudd og tilskuddssatser:
Gjødsling av skog 50%.
Tettere planting ved nyplanting: 60%.
Suppleringsplanting 40%.

Mer informasjon om gjødsling
Mer informasjon om tettere planting

For alle tilskuddsordninger gjelder et regelverk med forutsetninger.

Søknadsskjema Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur

Ved søknader om tilskudd til skogkultur og utbetalinger fra skogfond er kommunen pålagt av Landbruksdirektoratet å utføre kontroll. Det er utarbeidet en “Risikobasert kontrollplan av tilskudd til skogkultur og utbetalinger fra skogfond i Averøy kommune i 2024” (PDF, 107 kB) som beskriver utvelgelsen av tiltakene som skal kontrolleres.

Driftstilskudd

I forbindelse med hogst av skog er det diverse tilskuddsordninger. Forvaltningsutvalget har vedtatt følgende retningslinjer gjeldende fra og med 2022:

Tilskudd til skogsveier og driftstilskudd i skogbruket i Averøy fra og med 2022 (PDF, 647 kB)

Søknadsskjema forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane mm. 

For 2024 er Averøy kommune tildelt 50 000 kr til driftstilskudd og tilskudd til bygging av landbruksveier fra Statsforvalteren.

Tilskudd til godkjente landbruksveier

Det kan søkes om tilskudd til godkjente landbruksveier der skogbruk inngår i veiens formål. Forvaltningsutvalget har vedtatt følgende retningslinjer for Averøy gjeldende fra og med 2022:  

Tilskudd til skogsveier og driftstilskudd i skogbruket i Averøy kommune (PDF, 647 kB)

Søknadsskjema for tilskudd til landbruksveier

Planting av utenlandske treslag

Søknadsskjema for planting av utenlandske treslag.

Forskrift for planting av utenlandske treslag.

Veileder for planting av utenlandske treslag

Artikkelliste