Si din mening i plansaker

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres (få si sin mening) før det fattes beslutning i saken. Denne prosessen kalles for en høring eller offentlig ettersyn.

Når kan du påvirke reguleringsplanen?

En viktig del av arbeidet med reguleringsplaner er innsamling av innspill fra innbyggerne. Man kan komme med innspill i flere faser av i planarbeidet: når planarbeid settes i gang og når planforslag er utarbeidet og lagt ut til offentlig ettersyn (høring).

Etter politisk vedtak om igangsettelse av planarbeid gjennomføres det varsling. Det annonseres i lokale aviser og på kommunens hjemmeside. Berørte grunneiere varsles særskilt.

Når kommunen legger et planforslag ut til offentlig ettersyn, får alle mulighet til å komme med innspill til det. Offentlig ettersyn gjennomføres i minst 6 uker. Innspill og merknader til planforslag ved offentlig ettersyn sendes til kommunen.

Høring av arealplaner lovregulert gjennom forvaltningslovens § 16 og plan- og bygningslovens §§ 11-14 og 12-10.

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 94 18 61 29
Martin Roald Waagen
Ingeniør - GIS/plan
E-post
Telefon 94 18 61 32

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy