Bli med på å forme framtiden - velkommen til gjestebud 15. og 21. mai

Kommuneplanens samfunnsdel skal revideres, og da er det viktig å få innspill fra både innbyggere og frivillige lag og organisasjoner. Er du interessert å høre om arbeidet og har tanker om hvordan kommunen vår skal være i framtiden, er du hjertelig velkommen til gjestebud på Bruhagen (rådhuset) 15. mai og på Kårvåg (Kårvåg barneskole) 21. mai. Gjestebudene starter kl. 18 og varer et par timer.

Kommuneplanen er kommunestyrets viktigste styringsdokument, og da er det helt avgjørende av planen blir revidert tidlig i kommunestyrets valgperiode, slik at den baserer seg på oppdaterte opplysninger. Kommuneplanen sier hvilke områder kommunen skal satse spesielt på, i tillegg til tjenester og områder vi har ansvar for gjennom daglig drift. I kommuneplanen planlegger vi for 12 år fram i tid. 

Innbyggerne skal gi kommunestyret innspill

Formålet med å invitere til gjestebud er å gi innbyggerne mulighet til å være med på denne langtidsplanen. Vi må sette realistiske mål. Hvordan ser Averøysamfunnet ut om 12 år og hvordan kommer vi dit?

Vi tar utgangspunkt i gjeldende kommuneplan og satsingsområdene som ble bestemt for fire år siden. Hva bør vi fortsette med for å nå målene våre, og er det nye utfordringer som vi må ta hensyn til når vi tenker framover?

Satsingsområdene og framtidsbildene i gjeldende plan

Trygghet, tilhørighet og fellesskap

Averøysamfunnet er trygt, inkluderende, identitetsskapende med gode verdier, omsorg, mangfold og god folkehelse. Kommunen har lagt til rette for klima- og miljøvennlige løsninger og et bærekraftig lokalsamfunn.

Folk hopper på strand - Klikk for stort bilde

Kultur- og ungdom

Barn og unge i Averøy har aktivitets- og fritidstilbud i sine nærmiljø. Bruhagen er stedet der unge har sitt eget sted «å henge med venner» og som har et stort mangfold av aktivitetstilbud.

Næringsliv

Averøy har et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv med trygge arbeidsplasser og næringsklynger som etterspør lærlinger, fagarbeidere og arbeidstakere med utdanning fra høyskoler og universitet. Regionen har utdanningstilbud som næringslivet og ungdom etterspør, og som sikrer høy sysselsetting i kommunen og regionen.

Kommunesenteret og bygdene

Bruhagen er et moderne bo-, service-, handels-, skole-, kultur-, idretts- og aktivitetssenter, med møteplasser, gode kollektivtilbud, offentlige og private tjenestetilbud. Alle som bor i Averøy har et trygt nærmiljø, tilgang til turstier, sosiale møteplasser, høyhastighets fiber og gode kollektivtilbud.

​Hva med arealene?

Et viktig tema blir også kommuneplanens arealstrategi. Arealplanlegging er et av de viktigste virkemidlene for å redusere klimagassutslipp, hindre tap av natur og sikre naturmangfold. Det er i kommuneplanens arealdel arealbruken på land blir fastsatt og kommuneplanens samfunnsdel gir viktige føringer for framtidig revisjonsarbeid gjennom en arealstrategi. 

Illustrasjon: Sven Tveit

Arealnøytralitet er et begrep som alle kommuner må ta stilling til i sin planlegging. I revisjonsarbeidet med gjeldende arealplan for Averøy ble flere områder avsatt til hytte- og boligbygging tilbakeført til LNF-områder og både areal avsatt til Snarveien og flyplass på Hendmyran ble tatt ut. Slik var Averøy kommune tidlig ute i forhold til arealnøytralitet og tilbakeføring (planvask). Planen legger fortsatt godt til rette for boligbygging med rundt 1000 ferdigregulerte boligtomter.  Det blir fortsatt viktig å tenke planvask når arealstrategien blir lagt. 

Velkommen til gjestebud!