Kommune- og kommunedelplaner

Planlegging i kommunene skal samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen i lokalsamfunnet. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel som til sammen representerer det høyeste plannivået i kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

Kommuneplanens samfunnsdel er et fremtidsbilde av kommunen vår, med mål for hvordan vi vil at vårt lokalsamfunn skal være innen 2027. Med visjonen Averøy kommune - en god forbindelse skal Averøy fortsatt være attraktiv for bosetting, næringsetablering og trivsel. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i juni 2015.

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging. I arbeidet med samfunnsdelen har kommunen lagt stor vekt på viktige utfordringer knyttet til kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør. Planen definerer mål, og strategier for å nå målene. Samfunnsdelen gir også grunnlaget for overordnede strategier i arealdelen.

Hovedmålet i kommuneplanen er fortsatt vekst i folketallet og innsatsområdene er: samferdsel og infrastruktur, næringsutvikling, sentrumsutvikling, kultur og identitet, folkehelse, samfunnssikkerhet

Kommuneplanens arealdel 2016-2028

Gjeldende kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret i møte 17.01.2017.

Aktuelle dokumenter:

* På grunn av kartets oppløsning kan enkelte nettlesere danne forvrenging. Det anbefales å åpne kartene i Internet Explorer eller å lagre filene på PC og så åpne dem i Acrobat Reader.

Kommuneplanens arealdel for perioden 2016-2028 erstatter kommuneplanen for perioden 2008-2018 (vedtatt 02.02.2009). Kommuneplanens arealdel for perioden 2016-2028 fastsetter arealbruken kun på land. Arealbruk i sjøområder skal fastsettes gjennom Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre (Sjøområdeplan). Frem til vedtak av Sjøområdeplanen vil arealbruken i sjøområder, fastsatt i kommuneplanen for perioden 2008-2018, være gjeldende.

 

Kommunedelplan for Atlanterhavsvegen

Planen er en felles kommunedelplan for Eide og Averøy for området langs Atlanterhavsvegen. Planen ble vedtatt av kommunestyret i Eide 07.12.05 og i Averøy 13.12.05.

Formålet med planen er å ha et felles overordnet styringsverktøy for arealbruken langs Atlanterhavsvegen, mellom Vevang i Eide kommune og Kårvåg i Averøy kommune.

Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre (Sjøområdeplan)

Planen ble vedtatt i Averøy kommunestyre 07.05.2018 i sak 25/2018.

Kontaktinformasjon

Berit Irene Hannasvik
Kommunedirektør
E-post
Telefon 975 16 502
Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy