Kommune- og kommunedelplaner

Planlegging i kommunene skal samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen i lokalsamfunnet. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel som til sammen representerer det høyeste plannivået i kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032

Kommuneplanens samfunnsdel er et fremtidsbilde av kommunen vår, med mål for hvordan vi vil at vårt lokalsamfunn skal være innen 2032. Med visjonen Averøy kommune - en god forbindelse skal Averøy fortsatt være attraktiv for bosetting, næringsetablering og trivsel. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i desember 2020.

Kommuneplanens samfunnsdel sammen med økonomiplanen er kommunens viktigste og overordna styringsdokument og gir retning for utvikling av Averøy-samfunnet og prioritering av satsingsområder. Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel.

Fram mot 2032 har Averøy kommune valgt fire satsingsområder:
1. Trygghet, tilhørighet og fellesskap
2. Kultur og ungdom
3. Næringsliv
4. Kommunesenteret og bygdene

Mål, strategier og tiltak i kommuneplanens samfunnsdel gir viktige rammer og føringer for framtidig revisjon av kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, strategi- og temaplaner.

Kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 3 MB)

 

Kommuneplanens arealdel 2016-2028

Gjeldende kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret i møte 17.01.2017. Kommuneplanens arealdel fastsetter arealbruken kun på land. Arealbruk i sjøområder fastsettes gjennom Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre (Sjøområdeplan).

Aktuelle dokumenter:

* På grunn av kartets oppløsning kan enkelte nettlesere danne forvrenging. Det anbefales å lagre filene og så åpne dem i Acrobat Reader.
 

Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre (Sjøområdeplan)

Planen ble vedtatt i Averøy kommunestyre 07.05.2018 i sak 25/2018.

 

Kommunedelplan for Atlanterhavsvegen

Planen er en felles kommunedelplan for Eide og Averøy for området langs Atlanterhavsvegen. Planen ble vedtatt av kommunestyret i Eide 07.12.05 og i Averøy 13.12.05.

Formålet med planen er å ha et felles overordnet styringsverktøy for arealbruken langs Atlanterhavsvegen, mellom Vevang i Eide kommune og Kårvåg i Averøy kommune.

 

Kontaktinformasjon

Berit Irene Hannasvik
Kommunedirektør
E-post
Telefon 97 51 65 02
Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 94 18 61 29

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy