Kommune- og kommunedelplaner

Planlegging i kommunene skal samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen i lokalsamfunnet. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel som til sammen representerer det høyeste plannivået i kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032

Kommuneplanens samfunnsdel er et fremtidsbilde av kommunen vår, med mål for hvordan vi vil at vårt lokalsamfunn skal være innen 2032. Med visjonen Averøy kommune - en god forbindelse skal Averøy fortsatt være attraktiv for bosetting, næringsetablering og trivsel. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i desember 2020.

Kommuneplanens samfunnsdel sammen med økonomiplanen er kommunens viktigste og overordna styringsdokument og gir retning for utvikling av Averøy-samfunnet og prioritering av satsingsområder.

Fram mot 2032 har Averøy kommune valgt fire satsingsområder:

1. Trygghet, tilhørighet og fellesskap

2. Kultur og ungdom

3. Næringsliv

4. Kommunesenteret og bygdene

Mål, strategier og tiltak i kommuneplanens samfunnsdel gir viktige rammer og føringer for framtidig revisjon av kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, strategi- og temaplaner.

 Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel.

Kommuneplanens arealdel 2016-2028

Gjeldende kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret i møte 17.01.2017.

Aktuelle dokumenter:

* På grunn av kartets oppløsning kan enkelte nettlesere danne forvrenging. Det anbefales å åpne kartene i Internet Explorer eller å lagre filene på PC og så åpne dem i Acrobat Reader.

Kommuneplanens arealdel for perioden 2016-2028 erstatter kommuneplanen for perioden 2008-2018 (vedtatt 02.02.2009). Kommuneplanens arealdel for perioden 2016-2028 fastsetter arealbruken kun på land. Arealbruk i sjøområder skal fastsettes gjennom Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre (Sjøområdeplan). Frem til vedtak av Sjøområdeplanen vil arealbruken i sjøområder, fastsatt i kommuneplanen for perioden 2008-2018, være gjeldende.

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017 - 2020 ble vedtatt av kommunestyret 18.12.2016. Denne planen er primært et verktøy for å styre utbygging av større og mindre anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftslivsanlegg.

Plandokumenter:
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 (PDF, 3 MB)
Vedlegg til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 (PDF, 16 MB)
Vedtak m/saksframlegg (PDF, 182 kB)

Handlingsplan 2017-2020 (korrigert 2019) anlegg - rammevilkår - turstier (PDF, 112 kB)
 

Handlingsplan 2017-2020 (korrigert 2020) anlegg - rammevilkår - turstier (PDF, 252 kB)

Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre (Sjøområdeplan)

Planen ble vedtatt i Averøy kommunestyre 07.05.2018 i sak 25/2018.

Kommunedelplan for Atlanterhavsvegen

Planen er en felles kommunedelplan for Eide og Averøy for området langs Atlanterhavsvegen. Planen ble vedtatt av kommunestyret i Eide 07.12.05 og i Averøy 13.12.05.

Formålet med planen er å ha et felles overordnet styringsverktøy for arealbruken langs Atlanterhavsvegen, mellom Vevang i Eide kommune og Kårvåg i Averøy kommune.

 

  Kontaktinformasjon

  Berit Irene Hannasvik
  Kommunedirektør
  E-post
  Telefon 975 16 502
  Maxim Galashevskiy
  Arealplanlegger
  E-post
  Telefon 941 86 129

  Åpningstider

  For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

  Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

  Les mer om åpningstider og timebestilling her.

  Adresse

  Postboks 152
  6538 Averøy

  E-post: post@averoy.kommune.no

  Besøksadresse:
  Kommunehuset
  Bruvollveien 4
  6530 Averøy